เมียนมาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับธุรกิจ MSMEs

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 พลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานสภาบริหารแห่งรัฐ และนายกรัฐมนตรีเมียนมา กล่าวในการประชุมกับกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อย และขนาดเล็ก (MSMEs) ในพื้นที่ปกครองตนเองปะโอว่า การส่งเสริมธุรกิจ MSMEs มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิต ทดแทนสินค้านำเข้า และส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ให้เงินกู้แก่วิสาหกิจ MSMEs จากกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐ ประกอบไปด้วยการก่อสร้างห้องเย็นสำหรับมันฝรั่ง และโรงงานปุ๋ยธรรมชาติ กิจการเกษตรและฟาร์มปศุสัตว์ในเขต การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ การขยายพื้นที่ปลูกกาแฟและอุตสาหกรรมกาแฟ เงินกู้สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ การสนับสนุนไฟฟ้ากับการพัฒนาภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการเบิกเงินกู้ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ และความจำเป็นในการชำระคืนเงินกู้สำหรับการออกเงินกู้เพิ่มเติม แผนเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับขยายธุรกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการน้ำประปาสำหรับภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจ

เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่ปะโอสูงถึง 67 ตะกร้าต่อเอเคอร์ เกษตรกรในท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพยายามไปให้ถึงเป้าหมายของผลผลิตข้าวเปลือกต่อเอเคอร์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับภูมิภาคนี้ โดยที่ดินที่เพาะปลูกจะต้องใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชมากเกินไปอาจทำให้น้ำแห้งส่งผลเสียต่อภาคการเกษตร การปลูกข้าวอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิคการเกษตรที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อเอเคอร์ของข้าวเปลือก

นอกจากนี้ การเพาะปลูกข้าวเปลือกและพืชผลจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ ชาวบ้านจำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง โครงการไฟฟ้าในรัฐฉานล่าช้าด้วยเหตุผลหลายประการ จึงต้องพยายามผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ปะโอ ทั้งนี้ รัฐบาลจ่ายเงินทุนให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นภายใต้กฎหมายและข้อบังคับทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการออกเงินกู้เป็นเงินทุนสำหรับอุตสาหกรรมขนาดที่จัดการได้ ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 แห่งใน 50 เขตเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการเกษตร และปศุสัตว์เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม ทุกคนจึงต้องพยายามส่งเสริมการศึกษาในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ปะโอ

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อย และขนาดเล็ก มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิต ทดแทนสินค้านำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับฟาร์มเกษตร โดยเน้นให้ความสำคัญกับการวิจัยทางการเกษตรด้วย

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

thThai