กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบระบุว่า ในเดือนเมษายน 2566 การส่งออกข้าวของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านตัน มีมูลค่า 573.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณรวมของการส่งออกข้าวทั้งหมดอยู่ที่ 2.95     ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 มูลค่า 1,560 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในกลุ่มสินค้าเกษตรหลักของเวียดนาม

สินค้าเกษตรบางชนิดมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น ผักและผลไม้ (+19.4%) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (+3.4%) และกาแฟ (+2.5%) ในขณะที่การส่งออกสินค้าอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ ยางพารา (-20%) ชา (-5.8%) พริกไทย (-10%) และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทำจากมันสำปะหลัง (-12%)

โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมในกลุ่มสินค้าเกษตรหลักที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการหมุนเวียนของอุตสาหกรรมการเกษตรโดยรวมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งออกปลาสวายมีมูลค่า 558 ล้านเหรียญสหรัฐ (-39.9%) กุ้งมีมูลค่าถึง 843 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-39.6%) ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้มีมูลค่า 3,910 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-30.4%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565

มูลค่าการส่งออกข้าวใน 4 เดือนแรกของปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การส่งออกข้าวเติบโตสูงสุดในกลุ่มสินค้าเกษตรหลัก

ที่มา: สำนักงานสถิติทั่วไป

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 526 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 ฟิลิปปินส์เป็นตลาดบริโภคข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยคิดเป็นร้อยละ 45.9 ของส่วนแบ่งการตลาด มีปริมาณ 893,300 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 มูลค่า 450.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565

ในกลุ่มตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุด 15 แห่ง อินโดนีเซียมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด (เพิ่มขึ้น 177.4 เท่า) ในขณะที่ไอวอรีโคสต์มีมูลค่าลดลงมากที่สุด (-70.9%)

ราคาข้าวหัก 5% ของเวียดนามมีราคา 495-500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และสูงขึ้น 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มูลค่าการส่งออกไปจีนคิดเป็นร้อยละ 20.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 สหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 18.9 ลดลงร้อยละ 40.5 และญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 8.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

thThai