สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/623024/623024.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai