ฉันต้องการ... เข้าถึงข้อมูล/บริการอื่นๆ

เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นหน่วยงานส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ ผลักดันมูลค่า เศรษฐกิจ และรองรับการตลาด 5.0 ภายในปี 2570

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศครอบคลุม 80% ของการค้า ไทยกับโลก ภายในปี 2570