ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง_สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

นางสาวประอรนุช ประนุช

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

ช่องทางการติดต่อ

สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

  1. วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการพัฒนา และส่งเสริมการออกแบบและตราสินค้า ยกระดับตราสินค้าสู่ระดับนานาชาติ
  2. ส่งเสริมการออกแบบในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ การกระตุ้นอุตสาหกรรมให้เห็นความสำคัญของ การเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านการออกแบบ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์ไทยสู่ระดับนานาชาติ
  4. ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยผ่านตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ T Mark, DEmark และรางวัล PM’s Export Award ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
  5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจการค้า
  6. จัดกิจกรรมส่งเสริม/เชื่อมโยงให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าสินค้าในเชิงพาณิชย์
  7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนวัตกรรม
  8. เตรียมความพร้อมและพัฒนานักออกแบบและนักสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจการค้า โดยการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบการจัดหลักสูตรบ่มเพาะ (Incubation Program)
  9. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อขยายตลาดธุรกิจออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แบรนด์ และผลงานของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์นวัตกรรม
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
jaJapanese