แบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

jaJapanese