ท่าเรือขนถ่ายสินค้าแห่งใหม่และแห่งแรกของอินเดีย Vizhinjam Port

Vizhinjam ท่าเรือนานาชาติแห่งใหม่ตั้งอยู่ใกล้เมืองThiruvananthapuram รัฐเกรละ กำลังจะกลายเป็นท่าเรือแห่งแรกของอินเดียที่เป็นผู้พลิกเกมในภาคธุรกิจแห่งน่านน้ำทะเล ด้วยการพัฒนาของท่าเรืออดานี่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ APSEZ เดินหน้าควบคู่กับความร่วมมือของภาครัฐเกรละ ส่งผลให้ท่าเรือแห่งนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการขนถ่ายสินค้าในมหาสมุทรอินเดีย โครงการใหญ่นี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เมื่อเรือลำแรกเดินทางเข้ามาใช้บริการ ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะเปิดตัวใช้งานในระยะแรกได้ในปี 2568
ด้วยจุดยุทธศาสตร์ของท่าเรือ Vizhinjam ตั้งอยู่ในระยะ 10 ไมล์ทะเลจากเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญระดับนานาชาติทั้งเส้นทางเดินเรือไปภูมิภาคยุโรป อ่าวเปอร์เซีย เอเชียตะวันออก จึงทำให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภาคการค้าทางทะเลของโลก เส้นทางเดินเรือนี้ครอบคลุมถึง 30% ของการขนส่งทางทะเลจากทั่วโลก ทำให้ท่าเรืออินเดียสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางธรรมชาติดึงดูดผู้ใช้บริการเส้นทางการจราจรทางทะเลจากเรือขนส่งที่มาจากหลายมุมโลก
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ท่าเรือแห่งนี้มีพื้นที่รองรับคล้ายกับรางธรรมชาติขนาด 18-24 เมตร ทําให้สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าขนาดที่ใหญ่ระดับโลกบางลำได้ รวมถึงเรือที่มีความจุเกิน 24,000 TEUs (หน่วยเทียบเท่ายี่สิบฟุต) และด้วยศักยภาพจากการเป็นท่าเรืออินเดียที่มีข้อจํากัดของระดับความลึก ทำให้ท่าเรืออินเดียหลายแห่งต้องประสบปัญหา การมีรางธรรมชาติที่ตื้นและไม่สามารถจัดการกับเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ นําไปสู่การพึ่งพาท่าเรือที่เป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางทะเลจากต่างประเทศ เช่น โคลัมโบ สิงคโปร์ และดูไบ (คิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของสินค้าขนถ่ายสินค้าของอินเดียที่พึ่งพาท่าเรือในต่างประเทศ)
2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการรองรับของพื้นที่: การพัฒนาระบบท่าเรือถูกจำแนกออกเป็นระยะๆ โดยระยะที่หนึ่ง ท่าเรือมีศักยภาพที่จะสามารถบริหารจัดการตู้ขนส่งสินค้าด้วยความจุ 1,000,000 TEUs และมีแผนที่จะขยายความจุของพื้นที่ออกไปถึง 6.2 ล้าน TEUs โดยระยะที่ 2 และ 3 เป็นขั้นตอนการดำเนินการขยายเขื่อนกันคลื่น ท่าเทียบเรือ และการถมลาน ทั้งนี้ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของท่าเรือแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือซึ่งเป็นจุดสำคัญในการดึงดูดการขนส่งสินค้าในระดับสากล ปัจจุบัน เขื่อนกันคลื่นในระยะแรก 2,960 เมตรได้เสร็จสมบูรณ์ แต่ระยะแรกของท่าเทียบเรือขนาด 800 เมตร กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย โดยจนถึงขณะนี้สร้างเสร็จไปแล้ว 720 เมตร
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความท้าทาย
1. ลดการพึ่งพาท่าเรือในต่างประเทศ: ปัจจุบันสัดส่วนความสำคัญของการขนถ่ายสินค้าของอินเดียถูกบริหารจัดการโดยท่าเรือต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โคลัมโบคิดเป็นสัดส่วน 45% ของการจราจร ด้วยการนำเสนอทางเลือกของท่าเรือภายในประเทศจะทำให้ท่าเรือ Vizhinjam แห่งนี้สามารถลดการพึ่งพาท่าเรือต่างประเทศได้เป็นการลดต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศผ่านระบบโลจิสติกส์ภาคพื้นทะเล
2. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้า: การดำเนินงานของท่าเรือ Vizhinjam คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการค้าและการเติบโตเศรษฐกิจของอินเดียผ่านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงระบบการบริหารจัดการพื้นที่ในภาคพื้นโลจิสติกส์ทางทะเล ท่าเรือแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของรัฐบาลภายใต้ Maritime India Vision 2030 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับท่าเรือให้พัฒนาสู่ระดับสากลกลายเป็นศูนย์กลางท่าเรือขนส่งถ่ายลำที่สำคัญที่จะสนับสนุนเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานของอินเดียให้ก้าวสู่การเป็นฮับทางการค้าและการผลิตของโลก
3. การเชื่อมต่อและระบบโครงสร้างพื้นฐาน: หนึ่งในความท้าทายสำคัญของท่าเรือแห่งนี้ คือ การพัฒนาสู่การเชื่อมต่อทางบกที่แข็งแกร่ง การเชื่อมโยงทางถนนและระบบรางรถไฟที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งขาเข้าและออกจากท่าเรืออย่างไร้รอยต่อ หากไม่มีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิเพียงพอ ศักยภาพของท่าเรืออาจถูกลดระดับความสําคัญได้
4. ข้อกังวลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ หนึ่งในความท้าทายสำคัญของท่าเรือแห่งนี้ การพัฒนาท่าเรือ Vizhinjam ยังคงประสบปัญหาการต่อต้านจากภาคประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงสืบเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเบียดเบียนชีวิตและความเป็นอยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของภาคสังคมเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนท่าเรือสู่ความสำเร็จในระยะยาว
ข้อคิดเห็น
1. ท่าเรือนานาชาติ Vizhinjam แสดงถึงการพัฒนาที่สำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลของอินเดีย ทั้งยุทธศาสตร์ของที่ตั้ง ความสามารถในการรองรับระดับน้ำลึก และการขยายพื้นที่รองรับของเรือขนส่งให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามพลวัตของระบบจราจรในภาคพื้นมหาสมุทรอินเดียได้ ด้วยการลดการพึ่งพาท่าเรือจากต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการค้า และสามารถรวมระบบการจัดการของท่าเรือแห่งใหม่ให้เข้ากับเส้นทางการเดินเรือสากลได้ดียิ่งขึ้น ท่าเรือแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัย โดยจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลของอินเดียกับเส้นทางเดินเรือสากล กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ก้าวกระโดดและสร้างงานในรัฐเกรละและเมืองอื่นๆ ทั้งนี้ คาดว่า จะเกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 5,500 อัตรา ช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับความสำคัญของท่าเรือแห่งรัฐเกรละ บนแผนที่โลกและส่งเสริมภาคธุรกิจในเมือง Thiruvananthapuram จากภาคการท่องเที่ยว เรือสำราญ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคบริการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์จากท่าเรือ Vizhinjam โดยอาจศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อดี-ข้อเสียทางธุรกิจและการลดต้นทุนจากการขนส่งจากการใช้บริการท่าเรือเพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทางเดินเรืออื่นๆได้
2. ท่าเรือ Vizhinjam มีศักยภาพที่จะเป็นรากฐานที่สำคัญของยุทธศาสตร์การเดินเรือและเศรษฐกิจของอินเดีย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุศักยภาพและเป้าหมายของการพัฒนาทางการท่าแห่งนี้ การดำเนินโครงการสร้างท่าเรือมีความจําเป็นต้องรับมือกับความท้าทายด้านการเชื่อมโยงของภาคประชาชน ภาคสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในการทำธุรกิจมีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ท่าเรือขนถ่ายสินค้าแห่งใหม่และแห่งแรกของอินเดีย Vizhinjam Port

ที่มา: 1.https://thediplomat.com/2023/10/will-indias-vizhinjam-port-make-waves-in-global-transshipment-business/
2.https://www.livemint.com/companies/news/adanis-ambitious-vizhinjam-port-to-revolutionise-indias-maritime-landscape-11697340218902.html)

jaJapanese