อินเดียย้ำเตือนถึงการบังคับใช้มาตรการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไอทีแก่ผู้เกี่ยวข้อง

“อินเดียได้ออกมาย้ำเตือนถึงการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้า IT หลายรายการที่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด BIS โดยสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานถูกส่งกลับไปยังแหล่งนำเข้าต้นทางหรือถูกทำลาย และผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง”
.
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 รัฐบาลอินเดียได้ออกมาย้ำเตือนถึงการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และสินค้า IT หลายรายการที่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักมาตรฐานสินค้าอินเดีย Bureau of Indian Standards (BIS) ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2021 ทั้งนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางรายการ อาทิ อุปกรณ์ LED หรือชิ้นส่วนที่เป็นตัวควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (AC/DC) จะมีการถูกสุ่มตรวจโดยส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบตามขั้นตอนและข้อกำหนดของ BIS ทั้งในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์และฉลากสินค้า และหน่วยงานศุลกากรอินเดียจะอนุญาตเฉพาะให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะถูกส่งกลับไปยังแหล่งนำเข้าต้นทางหรือถูกทำลาย โดยผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทำให้สินค้าหลายรายการถูกจำกัดการนำเข้าและต้องได้รับอนุญาตก่อนรวมถึงต้องแจ้งปริมาณและมูลค่าในการนำเข้าด้วย
.
การออกมาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลแก่ภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้หน่วยงาน Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ต้องออกมาชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้กับสินค้าทุกรายการ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ IT หรือคอมพิวเตอร์ PC ยังสามารถนำเข้าได้ตามปกติ แต่จะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทแท็ปเล็ต แล็ปท็อป คอมพิวเตอรประเภท All in One และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพิเศษ (ultra small)
.
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าหมวดคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบไปยังอินเดียอยู่แล้ว โดยสินค้าทั้ง 2 หมวดดังกล่าวติด 1 ใน 20 รายการสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังอินเดียมากที่สุดในปี 2566 โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ไทยมีการส่งออกไปอินเดียมากถึงกว่า 284 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 และมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง การออกมาตรการนำเข้าดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบและทำให้ผู้ส่งออกไทยจำเป็นต้องหารือร่วมกับผู้นำเข้าในการศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
.
นอกจากสินค้า 2 หมวดข้างต้นที่อินเดียนำข้อกำหนด BIS มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดแล้ว ปัจจุบันยังมีสินค้าหลายหมวดที่อินเดียเคร่งครัดการนำเข้าและส่งผลกระทบกับผู้ส่งออกไทยหลายกรณีแล้ว อาทิ สินค้าเคมีภัณฑ์ รองเท้า ของเล่น หนึ่งในสาเหตุที่อินเดียเริ่มเข้มงวดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในหลายรายการ เป็นเพราะอินเดียมีความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศตนเอง (นโยบาย Make in India) เพื่อลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศที่อินเดียประสบมาตลอดหลายปี และความต้องการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการที่อินเดียตั้งเป้าระยะยาวที่จะเป็น Manufacturing Hub ของโลกในสินค้าหลายรายการ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอินเดียอาจมีการออกมาตรการบังคับใช้เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าอื่นเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกสินค้ามายังอินเดียจึงจำเป็นต้องหาคู่ค้า/ผู้นำเข้าที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากจะสามารถให้คำแนะนำ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอทางแก้ไขได้ทันท่วงทีเพื่อป้องกันต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายและเวลาดำเนินการที่ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงควรศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดของ Bureau of Indian Standards (BIS) สำหรับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (www.bis.gov.in)

***************************
海外貿易促進事務所、ニューデリー
27 พฤษภาคม 2567
.
ที่มา:
– The Economic Times, 21 May 2024, India reaffirms restrictions on import of certain electronics & IT goods

jaJapanese