ส่อง 6 ปัจจัยหลักกระทบต่อเศรษฐกิจแอฟริกาใต้

นาย Ebrahim Patel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการแข่งขัน แห่งแอฟริกาใต้ เปิดเผยว่า 6 ปัจจัยหลักที่มีผลประทบต่อเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ซึ่งในภาพรวมพบว่าได้สร้างความเสียหายสะสมให้แก่เศรษฐกิจแอฟริกาใต้ ประมาณ 650 – 850 พันล้านแรนด์ (หรือประมาณ 1.29 – 1.68 ล้านล้านบาท)

กรมนโยบายอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ ระบุว่า 6 ปัจจัยข้างต้นประกอบด้วย (1) การระบาดของโควิด-19 (2) ความไม่สงบที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การแบ่งแยกสีผิว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 (3) สงคราม ในยูเครน (4) น้ำท่วมใหญ่ในฝั่งตะวันออกของจังหวัดความซูลู-นาตาล (KwaZulu-Natal) เมื่อปี 2565  (5) กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ (6) ข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์

ปัจจัยข้างต้นได้เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจแอฟริกาใต้กำลังฟื้นตัวจากปัญหาคอร์รัปชันในบริษัท EsKom (รัฐวิสาหกิจที่ผลิตไฟฟ้า) และ Transent (รัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ท่าเรือ การขนส่งทางรางและท่อ) ในช่วงที่ประธานาธิบดี Jacob Zuma ยังดำรงตำแหน่ง

หากปราศจากอุปสรรคข้างต้น GDP คาดว่า แอฟริกาใต้จะขยายตัวประมาณร้อยละ 3 – 5 ซึ่งมากกว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ที่เกิดขึ้นจริง (ปี 2566 GDP แอฟริกาใต้ ขยายตัวร้อยละ 0.6)

นอกจากนี้ รายงานนโยบายการเงินของธนาคารกลางแห่งแอฟริกาใต้ (South African Reserve Bank : SARB) คาดการณ์ว่า ปี 2566 GDP ของแอฟริกาใต้จะขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.6 ในปี 2569

ข้อมูลเพิ่มเติมและความเห็นของสำนักงานฯ : รายงาน World Economic Outlook ณ เดือนเมษายน 2567 จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) คาดการณ์ว่า     ปี 2567 และ ปี 2568 Real GDP ของแอฟริกาใต้จะขยายตัวร้อยละ 0.9 และ 1.2 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของ ธนาคารกลางแห่งแอฟริกาใต้ ที่คาดว่า ปี 2567 และ 2568 GDP ของแอฟริกาใต้จะขยายตัวร้อยละ 1.2 และ 1.4 ตามลำดับ สำหรับปี 2567 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่ภาพรวมเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอกับความต้องการและปัญหาด้านโลจิสติกส์

ที่มาข่าว : www.businesstech.co.za

เครดิตภาพ www.istockphoto.com

プレトリア国際貿易促進局

พฤษภาคม 2567

jaJapanese