เศรษฐกิจการค้าอิหร่าน การจัดสรรงบประมาณ การนำเข้าโทรศัพท์มือถือ และการผลิตข้าว

อิหร่านจัดสรรงบประมาณ 13.6 ล้านยูโร เพื่อนําเข้าสินค้าที่จําเป็น
อิหร่านจัดสรรงบประมาณจำนวน 13.6 พันล้านยูโร สําหรับใช้นําเข้าสินค้าที่จำเป็น โดยสภาจัดสรรงบประมาณสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้อนุญาตให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบ 13.6 พันล้านยูโร (อัตราแลกเปลี่ยนราคารัฐบาล) เพื่อใช้นําเข้าสินค้าพื้นฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยา และ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์

สำนักข่าว IRNA รายงาน การประชุมสภา ภายใต้การนำของ Ayatollah Amoli Larijani ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับงบประมาณสําหรับสำหรับการจัดสรรกองทุนนําเข้าสินค้าที่จำเป็น โดยในการประชุมดังกล่าว ได้กำหนดให้รัฐบาลนำรายได้จากการส่งออกน้ำมัน ก๊าซ มาเพื่อนำเข้าเฉพาะสินค้าเกษตรและยา ซึ่งรายการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนเมษายน

ตามรายงาน การนําเข้าจะถูกดูแลภายใต้คณะทํางานซึ่งประกอบไปด้วย รองประธานคนแรก หัวหน้าธนาคารกลาง หัวหน้าองค์กรวางแผนและงบประมาณของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการค้า ส่วนในด้านการดําเนินการการจัดสรร การจำหน่าย และการจัดหาแหล่งเงินสําหรับยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ ธนาคารกลางมีหน้าที่จัดทํารายงานรายเดือนเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายงบประมาณ
ที่มา: https://en.otaghiranonline.ir/news/45393

⧫ อิหร่านนําเข้าโทรศัพท์มือถือมูลค่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตามรายงานล่าสุดของสํานักงานศุลกากรสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน (IRICA) อิหร่านนําเข้าโทรศัพท์มือถือประมาณ 14.68 ล้านเครื่อง มูลค่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา (2 มีนาคม 2566จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2567 )ร า ย ง า น ข อ ง IRICA  ระบุว่าการนำเข้ าโทรศัพท์มือถือของอิหร่านคิดเป็น 4.5% ของการนําเข้าทั้งหมดของประเทศในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 14.22 ล้านเครื่องนําเข้าอิหร่านจากศุลกากรอย่างเป็นทางการ ในขณะที่อีก 466,274 เครื่องเข้ามาในประเทศโดยผู้โดยสาร
ที่มา: https://en.otaghiranonline.ir/news/45406

⧫ อิหร่านมีแผนผลิตข้าว 2.5 ล้านตันในปี2567

อิหร่านมีแผนที่จะผลิตข้าวมากถึง 2.5 ล้านตันในปีปฏิทินใหม่ซึ่งเริ่มในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ถึง 19 มีนาคม 2568 นาย Sohrab Sohrabi เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรอิหร่าน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวในประเทศ อิหร่านได้เริ่มจัดหาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยให้กับเกษตรกรแล้ว และเนื่องจากอิหร่านมีทรัพยากรน้ำจํากัดอิหร่านจึงไม่สามารถขยายพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาคเหนือได้
Mr. Masih Keshavarz เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าว ซัพพลายเออร์ และผู้นําเข้าอิหร่าน เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า มีการบริโภคข้าวมากถึง 3.6 ล้านตันต่อปีในอิหร่าน ซึ่งเกษตรกรในประเทศผลิตข้าวได้มากกว่า 2 ล้านตันต่อปี และจําเป็นต้องนําเข้าพืชผลระหว่าง 1.2 ถึง 1.5 ล้านตันต่อปี
ที่มา: https://en.otaghiranonline.ir/news/45405

 

jaJapanese