การเผยแพร่สรุปผลรับฟังความคิดเห็น สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบ และร่าง พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

jaJapanese