หวั่น…แผนลดการใช้พลาสติกออสเตรเลียไม่บรรลุเป้า

รายงานผลสำรวจความคืบหน้าการลดขยะพลาสติกโดย Australian Marine Conservation Society (AMCS) และ Boomerang Alliance พบว่า Aldi (ซุปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าราคาประหยัดจากเยอรมนี) ได้รับคะแนนสูงสุด ( 2 จาก 5 ประเภท) ทั้งในด้านมาตรการความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ และด้านการลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม (การนำกลับมาใช้ใหม่และการใช้พลาสติกรีไซเคิล) รองลงมา คือ Coles และ Woolworths ในขณะที่ร้านค้าปลีกแบบแฟรนไชส์ของ Metcash (ประกอบด้วยร้านค้าแฟรนไชส์ IGA และ Foodlands) มีคะแนนเป็นศูนย์ สะท้อนให้เห็นว่า ความพยายามลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในออสเตรเลีย อาทิ Woolworths, Coles, Aldi และ Metcash ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายของ Australia’s 2025 National Packaging Targets ซึ่งกำหนดให้บรรจุภัณฑ์สินค้าทั้งหมดในออสเตรเลียเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท Reusable, Recyclable หรือ Compostable 100% ภายในปี 2568 ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เป้าหมายหลักเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกแห่งชาติ กำหนดโดยหน่วยงาน Australian Packaging Covenant Organisation (APCO) ทำหน้าที่กำกับดูแลและทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจออสเตรเลีย

ข้อมูลจาก Clean Up Australia ปี 2565 พบว่า ขยะพลาสติกร้อยละ 39.4 เป็นขยะพลาสติกชนิดบางเบา รองลงมาคือ ขยะพลาสติกบรรจุอาหารร้อยละ 17.3 ภาชนะพลาสติกสำหรับเครื่องดื่มร้อยละ 13.5 บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภท Non-foodและขยะพลาสติกอื่นๆ ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านขยะพลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียนระบุว่า ไม่น่าแปลกใจที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในออสเตรเลียมีมาตรการกำจัดขยะพลาสติกที่ยังไม่เห็นผลอย่างจริงจัง และขาดการเปิดเผย ข้อมูลการทำงาน/ความคืบหน้าและตรวจสอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่อง มีเพียง Aldi ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดเผยรายงานแผนการดำเนินงานและความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกำจัดขยะพลาสติกที่รวดเร็วและต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดมาตรฐานภายในเกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในสินค้าผักและผลไม้ และกำหนดเป้าหมายลดขยะพลาสติกที่ชัดเจน โดยในปี 2562 Aldi ได้กำหนดเป้าหมายการลดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี 2568 และปัจจุบันบรรจุภัณฑ์สินค้าของ Aldi ทั้งหมดร้อยละ 83 เป็นบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ใช้ซ้ำหรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการลดขยะพลาสติกของสหภาพยุโรป

สำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต Coles ระบุว่า บรรจุภัณฑ์สินค้า Home brand ของ Coles ร้อยละ 83.8 สามารถรีไซเคิลได้และกำลังดำเนินการขยายรายการยกเลิกการใช้พลาสติกอื่นๆ เช่น ป้ายขนมปังพลาสติก (Polystyrene bread tags) คลิปเหล็ก (Steel clips) และแผ่นฟิล์ม PVC ในลำดับต่อไป

ปี 2566 ซุปเปอร์มาร์เก็ต Woolworths และ Coles เริ่มนำถุงกระดาษรีไซเคิล 100 % ที่สามารถใช้ซ้ำได้ มาใช้แทนถุงพลาสติกรีไซเคิล (Soft plastic bag) ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สามารถลดขยะถุงพลาสติกในกระบวนการรีไซเคิลได้สูงถึง 230 ล้านใบ อีกทั้ง Woolworths มีแผน Sustainable packaging และมาตรการลดขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 Woolworths สามารถลดการใช้พลาสติกขั้นปฐม (Virgin plastic) ในบรรจุภัณฑ์สินค้าของ Woolworths ได้มากกว่า 1.4 ล้านกิโลกรัมและบรรจุภัณฑ์สินค้าของ Woolworths ร้อยละ 49 เป็นพลาสติก Reusable, Recyclable หรือ Compostable ได้

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและความกดดันด้านค่าครองชีพที่สูง ปัญหาด้านราคาจำหน่ายได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากสินค้าผักผลไม้ที่ไม่ได้บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีราคาสูงกว่าผักและผลไม้ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ (เนื่องจากการขนส่งผักและผลไม้จำเป็นต้องใช้แรงงานในการขนย้ายและความระมัดระวังสูงกว่าสินค้าที่ถูกบรรจุหีบห่อไว้แน่นหนาทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนแก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าและผลักภาระไปให้ผู้บริโภค) มีผลให้ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แทน

การลดขยะพลาสติกให้เห็นผลจึงจำเป็นต้องพึ่งพาความร่วมมือในทุกภาคส่วน (แหล่งผลิตสินค้า ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งยังต้องใช้เวลา

……………………………………………………………………………..

シドニーの海外貿易促進オフィス

ที่มา;

www.abc.net.au

jaJapanese