นับตั้งแต่ต้นปี 2566 เมืองเซี่ยเหมินยังคงยืนหยัดในการคว้าโอกาส เสริมสร้างความได้เปรียบ และเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองโดยทั่วไปยังคงเติบโตอย่างเสถียรภาพ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ในปี 2566 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเมืองเซี่ยเหมินสูงถึง 578,425 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 YoY ประชากรมีรายได้เฉลี่ยสุทธิต่อหัวของประชากร (Average disposable Income per capita) คิดเป็น 56,113 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 YoY เมื่อพิจารณาในพื้นที่เขตเมืองและชนบท รายได้ต่อหัวของชาวเมืองอยู่ที่ 57,180 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 YoY ส่วนรายได้ต่อหัวในเขตชนบทอยู่ที่ 28,339 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 YoY  โดยมีดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 YoY

 

ด้านองค์ประกอบทางเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ ภาคบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 369,854 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 YoY ภาคอุตสาหกรรม (Secondary Industry) มีมูลค่า 206,681 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 4.2 YoY และ ภาคการเกษตร (Primary Industry) มีมูลค่าทางการเกษตร 1,890 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.4 YoY ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ในปี 2566 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซี่ยเหมินมีการหดตัวลงเล็กน้อย โดยมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.5 YoY ในบรรดาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างอุตสาหกรรมไฟฟ้า ความร้อน ก๊าซและน้ำมีอัตราขยายตัวลดลงร้อยละ 3.5 YoY

 

อุตสาหกรรมคมนาคมและการขนส่งของเมืองเซี่ยเหมินมีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ มีการรองรับ รูปแบบการคมนาคมแบบรอบด้านไม่ว่าจะเป็น  รถไฟ การบิน ทางน้ำ และเส้นทางรถ โดยในช่วงวันหยุดฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 สามารถรองรับผู้โดยสารสะสม 16.85 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 104.8 YoY  ในช่วงวันหยุดหน้าร้อนปี 2566 สนามบินเซี่ยเหมินยังคงให้บริการในระดับสูง โดยมีเที่ยวบินเฉลี่ยกว่า 520 เที่ยวต่อวัน มีผู้โดยสารกว่า 73,000 คน

 

ด้วยนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวเมืองเซี่ยเหมินเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เมืองเซี่ยเหมินมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศรวม 48.39 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.99 YoY มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม  66,530 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.51 YoY โดยเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่ที่ 48.06 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.52 YoY คิดเป็นร้อยละ 99.34 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้ รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ 64,658 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.42 YoY การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับการท่องเที่ยวขาเข้า 272 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 173.28 YoY

 

การค้าระหว่างประเทศของเมืองเซี่ยเหมินได้รับการส่งเสริม และรักษาความเสถียรภาพให้มั่นคง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ในปี 2566 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการนำเข้าส่งออก 715,091 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 YoY  มูลค่าการนำเข้าที่ 377,469 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 YoY มูลค่าการส่งออกที่  337,622 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 2.5 YoY โดยเมืองเซี่ยเหมินมีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้แรงงาน ในด้านสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ แร่โลหะทราย ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า และสินค้าทางการเกษตร

 

      ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ปัจจุบันเมืองเซี่ยเหมินมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมของเมืองมีการเติบโตอย่างเสถียรภาพ ซึ่งรัฐบาลเซี่ยเหมินได้วางเป้าหมายให้เซี่ยเหมินเป็นสปริงบอร์ดสินค้าและบริการคุณภาพสู่ภูมิภาคต่างๆ เชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ฝูเจี้ยนอยู่ในเส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมใหม่ ตามยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เป็นเมืองท่าเรือและเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยเหมินจะสามารถเพิ่มศักยภาพทางด้านการค้าและการลงทุน รวมไปถึงการไหลเวียนของภาคการบริการ ชีวิตความเป็นอยู่และความสามารถในการใช้จ่ายของผู้คนดียิ่งขึ้น ส่งผลการเพิ่มโอกาสและความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทย-จีน

 

                      ที่มา:

https://www.chinabaogao.com/free/202309/666256.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

10 พฤศจิกายน 2566

jaJapanese