สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. … ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (www.ditp.go.th) ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th/) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

jaJapanese