การนำเข้าและส่งออกของเซี่ยงไฮ้ช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566

ตามสถิติศุลกากรเซี่ยงไฮ้ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จากการรายงานข่าวของ China News, Shanghai แสดงให้เห็นว่าในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566 การนำเข้าและส่งออกของเมืองเซี่ยงไฮ้ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหภาพยุโรป อาเซียน สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 1.39 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น    ร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 558.65 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 มูลค่านำเข้าอยู่ที่ 834.57 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของเซี่ยงไฮ้ได้กลับสู่สภาวะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2564 การนำเข้าและส่งออกในเดือนนั้นอยู่ที่ 346.63 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.9 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2565 มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 195.04 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และลดลงร้อยละ 11.9 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 151.58 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 117.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564

ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ การนำเข้าและส่งออกของเซี่ยงไฮ้ไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด       มีมูลค่า 285,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยรวม 5.4 จุด คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมือง การนำเข้าและส่งออกไปยังอาเซียน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น มีมูลค่า 178.65 พันล้านหยวน 158.02 พันล้านหยวน และ 130.6 พันล้านหยวน ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ร้อยละ7% และร้อยละ 11.5 คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมือง

ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ เซี่ยงไฮ้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้ามูลค่า 389.87 พันล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมือง ในจำนวนนี้มีการส่งออกรถยนต์โดยสารไฟฟ้า แบตเตอรี่    ลิเทียม และโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า 2.7 เท่า ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 92.2 โดยประมาณของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมือง

ในส่วนของสินค้านำเข้า ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ เซี่ยงไฮ้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค 191,030 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมดของเมือง การนำเข้าวัสดุทางการแพทย์ ยารักษาโรค และรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.2  ร้อยละ 32.3% ตามลำดับ การนำเข้าเครื่องสำอาง เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมและผลไม้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ร้อยละ 8.1 ร้อยละ 55.9 และ ร้อยละ 10.2 ตามลำดับ นอกจากนี้ การนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก เช่น แร่เหล็ก ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 ร้อยละ 50.8 และ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ

ข้อคิดเห็นของ สคต.เซี่ยงไฮ้

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยงไฮ้ ณ ปัจจุบันกำลังจะกลับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนการระบาดของCOVID-19 แล้ว หากพิจารณามูลค่าการนำเข้าสินค้าของจีนจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นของตลาดนำเข้า ซึ่งเป็นสัญญาณและโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจดำเนินธุรกิจในตลาดจีน ทั้งนี้ ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หรือหากมีโอกาสควรศึกษาพฤติกรรม แนวโน้มสินค้าและปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมในพื้นที่ที่สนใจเพื่อวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมและตรงเป้าหมาย

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา

https://www.sh.chinanews.com.cn/hgjj/2023-05-22/111888.shtml

https://cj.sina.com.cn/articles/view/1784473157/6a5ce64502002pk6u?finpagefr=p_104

http://news.iqilu.com/china/gedi/2023/0522/5432455.shtml

 

jaJapanese