http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
 
สมาชิกประเภท Pre-EL (Pre-Exporter List)
share facebook
 
คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง
 • มีความสนใจทำธุรกิจส่งออก
สิทธิประโยชน์
 • มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนภาษี (ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01)
 • Brochure หรือ Catalogue หรือรูปภาพสินค้า จำนวนไม่เกิน 6 รูป (ไฟล์ .JPG หรือ .GIF) ขนาดไม่เกินรูปละ 200 Kb จำนวน 1 ชุด
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานหรือโรงงาน
 • สำเนาจดทะเบียนตราสินค้า (Brandname) (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือการรับรองมาตรฐานสินค้า ได้แก่ GMP , HACCP , ISO , HALAL , BRC , KOSHER , IFS
  - สินค้าเกษตรและอาหาร กรุณาแนบสำเนาหลักฐานมาตรฐานสินค้ามาด้วย
    สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ต้องมีสำเนาจดทะเบียนตราสินค้า (Brandname) หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือทั้ง 2 อย่าง
  - สินค้าเครื่องสำอาง กรุณาแนบแบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.) จากสำนักงานของคณะกรรมการอาหารและยา หน้า1 และหน้า2 ที่มีรายละเอียดผู้ผลิตฯ และรายละเอียดของผู้รับผิดชอบที่วางตลาดภายในประเทศ พร้อม Certificate of Manufacture หรือหนังสือรับรอง GMP ของโรงงานผลิตสินค้า
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน หรือสำเนาหนังสือรับรองสมาชิกภาพของสมาคมการค้า (ถ้ามี)
เงื่อนไขการพิจารณา
 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงานหรือโรงงาน ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัวตนจริง
 • ในกรณีบริษัทดำเนินการส่งออกแล้ว และต้องการปรับสถานะจาก Pre-EL เป็น EL บริษัทต้องส่งหนังสือขอปรับสถานะ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการส่งออก เช่น L/C หรือ B/L หรือในกรณีที่ลูกค้าต่างประเทศจัดการขนส่งสินค้าเอง กรุณาแนบใบเสร็จสินค้าที่มีชื่อลูกค้าในต่างประเทศ
วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครในเว็บไซต์กรมฯ www.ditp.go.th แล้วกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือแล้วแต่ตามระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ กรุณาแนบสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมาด้วย
 • เอกสารทุกฉบับกรุณาประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสินค้านัดตรวจสอบ ณ สำนักงานหรือโรงงาน ตามสถานที่นัดหมาย
  ส่วนกลาง โดย
  - สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ หรือ
  - สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม หรือ
  - สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
  ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี)
 • กรมฯ มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งโดยทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  ยื่นหลักฐาน และใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ที่

     ส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
- สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
- สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
- สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
     ส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 216-350-1, 221-376
โทรสาร. (053) 215-307

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
269/74 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 325-025 ถึง 8
โทรสาร. (043) 325-029

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
198/1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. (039) 325-962 ถึง 3, 000-010
โทรสาร. (039) 325-962-3

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
148/59 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. (077) 289-108, 286-916
โทรสาร. (077) 288-632

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
7-15 ถ.จุติ-อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย
โทร. (074) 234-349, 231-744
โทรสาร. (074) 234-329
 
หัวข้อ
Download
ใบสมัครสมาชิกประเภท Pre-EL pic
ใบสมัครสมาชิกประเภท Pre-EL pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | กฏหมาย | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
2736645