ตลาดบรรจุภัณฑ์ของเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตดี

         แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และข้อกำหนดด้านความยั่งยืนมีอิทธิพลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลสูงกำลังค่อย ๆ กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของเวียดนาม

         นาย Jeffrey Au ผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัท Informa Markets Asia กล่าวในงานแสดงสินค้า ProPak Vietnam 2024 ที่จัดขึ้นในนครโฮจิมินห์ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 ว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของเวียดนามกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 15 – 20 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ปัจจุบันมีโรงงานมากกว่า 900 แห่งที่ดำเนินงานในภาคส่วนนี้ โดยประมาณร้อยละ 70 ตั้งอยู่ในภาคใต้ และส่วนใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ จังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) และจังหวัดด่งนาย (Dong Nai)

        ตลาดวัสดุบรรจุภัณฑ์เวียดนามแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ กระดาษและกระดาษแข็ง พลาสติก โลหะ แก้ว ไม้ สิ่งทอ และวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น โฟม หนัง ฯลฯ ทั้งนี้ รายได้จากการขายส่วนใหญ่เป็นของบรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์กระดาษ และกล่องกระดาษ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของตลาด

      นอกจากบรรจุภัณฑ์กระดาษแล้ว ตลาดบรรจุภัณฑ์โลหะของเวียดนามยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ขนาดของตลาดบรรจุภัณฑ์กล่องโลหะของเวียดนามคาดว่าในปี 2567 จะมีมูลค่าถึง 2.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2569 มีมูลค่า 2.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR) ร้อยละ 3.07 ในช่วงปี 2567-2569

       นาง Nguyen Thi Bich Thuy ผู้จัดการโครงการอาวุโสของ Department of Economic Development and State Administration of the United States Agency for International Development (USAID) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการปกป้องผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น และตลาดบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

 (แหล่งที่มา https://english.haiquanonline.com.vn/ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2567)

วิเคราะห์ผลกระทบ

     ตลาดสินค้าบรรจุภัณฑ์ของเวียดนามกำลังเติบโต เนื่องจากเศรษฐกิจเวียดนามที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นกำลังซื้อ นำไปสู่ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ทำให้มีความต้องการสินค้าบรรจุภัณฑ์และบรรจุหีบห่อมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม นอกจากนี้ กระแสการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเติบโต ผู้บริโภคมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน รีไซเคิลได้ และย่อยสลายทางชีวภาพได้สูงขึ้น

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

     การเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ในเวียดนามสอดรับกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก และ e-Commerce ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเริ่มเข้ามาแทนที่การค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มากขึ้น กระแสความนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวียดนาม เติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ถึงแม้ว่าจะเวียดนามมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศ แต่เวียดนามยังมีความต้องการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงต้องการการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อรองรับความต้องการใช้สินค้าบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

en_USEnglish