ภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนมีนาคม 2567

การส่งออกของอินเดียโดยรวม (สินค้าและบริการ) ในเดือนมีนาคม 2567 มีมูลค่า 70.21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 3.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 73.12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 6.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
.
การส่งออกรวมภาคสินค้าและบริการของอินเดียสะสมระหว่างเมษายน 2566 – มีนาคม 2567 มีมูลค่า 776.68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 0.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการนำเข้าสะสมระหว่างเมษายน 2566 – มีนาคม 2567 มีมูลค่า 854.80 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 4.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
.
1. การค้าสินค้า
การส่งออก เดือนมีนาคม 2567 มีมูลค่า 41.68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 41.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและ อัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า 33.67 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 30.87 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สินค้าหัตถกรรม (ยกเว้นพรม) เครื่องเทศ กาแฟ เคมีภัณฑ์ ยาสูบ ตามลำดับ
.
มูลค่าการส่งออกสินค้าอินเดียในเดือนมีนาคม 2567 สูงสุดในรอบปีงบประมาณ โดยมีสินค้าหลักที่ขับเคลื่อนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณนี้ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เภสัชภัณฑ์ สินค้าด้านวิศวกรรม เหล็ก ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้าย
.
ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสินค้า 12 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน -มีนาคม 2567) มีมูลค่า 437.06 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 451.07 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 320.21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 315.64 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญที่ขยายตัวช่วง 12 เดือนแรก ได้แก่ แร่เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาสูบ แก้วและเซรามิก ผักและผลไม้ ตามลำดับ
.
การนำเข้า เดือนมีนาคม 2567 มีมูลค่า 57.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 60.92 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 35.21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 36.51 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ทองคำ กระดาษหนังสือพิมพ์ ปุ๋ยและวัตถุดิบผลิตปุ๋ย ผลิตภัณฑ์จากหนัง และน้ำมันพืชสำหรับบริโภค ตามลำดับ
.
ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าสินค้า 12 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน – มีนาคม 2567) มีมูลค่า 677.24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 715.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 422.80 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 435.54 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญที่หดตัวช่วง 12 เดือนแรก ได้แก่ ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้าย ปุ๋ยและวัตถุดิบผลิตปุ๋ย ซัลเฟอร์และเหล็กที่ยังไม่ขึ้นรูป น้ำมันพืชบริโภคสินค้าด้านวิศวกรรม ไขมุกและอัญมณี/หินมีค่า ตามลำดับ
ดุลการค้าสินค้า เดือนมีนาคม 2567 ขาดดุลการค้า 15.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าขาดดุลที่ระดับ 18.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้อินเดียขาดดุลการค้าสินค้าสะสม 12 เดือนแรกมูลค่า 240.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขาดดุลลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขาดดุล 264.90 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
.
2. การค้าบริการ*
เดือนมีนาคม 2567 การส่งออกบริการมีมูลค่า 28.54 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 30.44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การนำเข้า มีมูลค่า 15.84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 16.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดุลการค้า เกินดุลมูลค่า 12.70 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 13.48 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพรวมการบริการ 12 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน-มีนาคม 2567) มีมูลค่าเกินดุล 162.06 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วง 12 เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ระดับ 143.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
.
ข้อคิดเห็น
1. เดือนมีนาคม 2567 อินเดียขาดดุลการค้าสินค้าน้อยที่สุดในรอบ 11 เดือน ที่ระดับ 15.60 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือลดลงเกือบ 17% เทียบกับเดือนก่อนหน้า สรุปภาพรวมการค้าสินค้าอินเดียสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย.66 – มี.ค.67) หดตัวทั้งการส่งออกและนำเข้า โดยการส่งออกอยู่ที่ระดับ 437.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือลดลง 3.11% เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ในขณะที่การนำเข้าสินค้าอยู่ที่ระดับ 677.24 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือลดลง 5.41% เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอินเดียมีสัญญาณบวกให้เห็น โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ามีมูลค่าเกิน 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ ติดต่อกันใน 2 เดือนล่าสุด ซึ่งครั้งสุดท้ายที่มูลค่าส่งออกสินค้าอินเดียเกินระดับดังกล่าว คือเดือนมิถุนายน 2565 หรือ 20 เดือนก่อนหน้า
.
2. จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน อินเดียแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาเนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 ของโลก และมีการนำเข้ามากถึง 85% โดยหนึ่งในเส้นทางหลักที่ใช้ขนส่งลำเลียงน้ำมันมายังอินเดีย ได้แก่ ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว หากมีการหยุดชะงักในระยะยาวสำหรับการขนส่งน้ำมันขึ้น หลายภาคส่วนอุตสาหกรรมอินเดียจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศตามมา
.
3. กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเปิดเผยข้อมูลว่า หลังจากที่อินเดียมีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (Free Trade Area : FTA) กับกลุ่มประเทศอาเซียน อินเดียขาดดุลการค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวหากเทียบกับปี 2010 โดยในปีงบประมาณ 2010-11 อินเดียส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนราว 25.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าราว 30.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ปีงบประมาณมาณปัจจุบัน (เม.ย.66 – ม.ค.67) อินเดียส่งออกไปยังอาเซียน 32.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แต่นำเข้ามากถึง 68.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ มีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่าง อาทิ กรอบนโยบายการค้าที่เปิดเสรีมากขึ้น การปรับเปลี่ยนนโยบายการนำเข้า และโครงสร้างภาษี (ระบบ GST) โดยรัฐบาลอินเดียแสดงความกังวลกับความไม่สมดุลระหว่างตัวเลขนำเข้า-ส่งออกในขณะนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในประเทศ และได้เริ่มดำเนินการหาช่องโหว่ที่มีในระบบรวมถึงกระตุ้นภาคการผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งอาจมีการออกมาตรการบังคับใช้เกี่ยวกับการนำเข้ารูปแบบต่างๆ ในอีกมุมหนึ่ง การที่รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับภาคการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น จะเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกวัตถุดิบการผลิตประเภทต่างๆ ที่อินเดียมีความจำเป็นต้องใช้และยังไม่สามารถผลิตเองได้

****************
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center) - New Delhi

* หมายเหตุ: จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดีย ข้อมูลภาคบริการเปิดเผยถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในส่วนของข้อมูลของเดือนมีนาคม 2567 เป็นเพียงการประมาณการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเผยข้อมูลครั้งต่อไป
.
ข้อมูลอ้างอิง:
– Ministry of Commerce and Industry, 15 Apr 2024, Latest Trade Figures
– The Economic Times, 15 Apr 2024, Trade deficit narrows to 11-month low of $15.60 billion in March as India cuts overseas purchases
– The Economic Times, 18 Apr 2024, India’s trade deficit with ASEAN expands since FTA of 2010
– The Economic Times, 19 Apr 2024, India’s big worry: Iran has its hand on a critical choke point

en_USEnglish