คนอินเดียนิยมทานอาหารแปรรูปและอาหารนอกบ้านมากขึ้น

“คนอินเดียเข้าครัวน้อยลง หันมานิยมอาหารแปรรูปและรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้น คาดแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ด้วยบริการอาหารแบบดิลิเวอรรี แอปพลิเคชันสั่งอาหาร และรสนิยมการกินที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง”

ผลสำรวจข้อมูลโดยหน่วยงานรัฐบาลอินเดียพบว่า คนอินเดียมีแนวโน้มปรุงอาหารรับประทานในบ้านน้อยลงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยนิยมที่จะรับประทานอาหารแปรรูปและทานในร้านอาหารมากขึ้น ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชันจัดส่งสินค้าและจัดส่งอาหารที่มีให้เลือกใช้บริการอย่างแพร่หลาย รายได้ประชากรที่เพิ่มขึ้น และเทรนด์การบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ พบว่าประชากรที่อยู่ระดับบนที่อาศัยในเมือง (กลุ่ม elite) ใช้จ่ายเงินค่าอาหารเกือบครึ่งหนึ่งไปกับอาหารบรรจุห่อ (packaged food) รับประทานในร้านอาหาร และสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน
.
นอกจากนี้ กลุ่มคน elite มีค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับอาหารแปรรูปเพิ่มขึ้น 2.2 เท่าตัว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มคนรายได้ระดับปานกลางหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายหมวดเดียวกันเพิ่มมากขึ้นถึง 3.3 เท่าตัว หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มถึง 25% ของค่าใช้จ่ายอาหารทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้ของกลุ่มคนรายได้ระดับปานกลางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโน้มที่ทั้งสามีและภรรยาต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่เพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนให้คนกลับมาทำอาหารทานที่บ้านน้อยลง โดยแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เฉพาะกับสังคมเมืองแต่สังคมชนบทก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
.
สำหรับผลสำรวจอื่นๆ พบว่าสินค้าอาหารนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ อาหารที่มีส่วนผสมน้ำตาลน้อย (Low sugar) อาหารออแกนิกส์ นมและผลิตภัณฑ์จากนม มีแนวโน้มเติบโตดีในหมู่คนมีรายได้สูง และพฤติกรรมการทำอาหารของคนอินเดียที่บ้านมีแนวโน้มใช้สินค้าที่เป็นอาหารสำเร็จรูป (branded packaged food) เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารแทนที่วัตถุดิบอาหารทั่วไปจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผลไม้อบแห้งมีแนวโน้มได้รับความนิยมในอินเดียเพิ่มมากขึ้น โดยสำหรับคนในสังคมเมืองคิดเป็นสัดส่วน 1.3% ของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เทียบกับสัดส่วน 0.8% เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วน 1.2% จาก 0.8% สำหรับคนชนบท และยังพบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคนอินเดียในสังคมเมืองลดการซื้อน้ำตาลและเกลือลงครึ่งหนึ่งจากเดิม

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันอินเดียมีประขากรราว 1,400 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก สัดส่วนประชากรราว 67% อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-64 ปี และมีค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 28 ปี ซึ่งถือเป็นวัยทำงานและมีกำลังซื้อ อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียในปัจจุบันมีแนวโน้มเปิดรับอาหารจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่พบว่าชาวอินเดียมีแนวโน้มทำอาหารรับประทานที่บ้านน้อยลงด้วยแล้ว ทำให้อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับอาหารแปรรูปประเภทต่างๆ
.
นอกจากนี้ ประเทศไทยและอินเดียมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันทั้ง FTA Thai-India และ FTA ASEAN-India ทำให้สินค้าอาหารไทยหลายประเภทได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีนำเข้า ผู้ประกอบการไทยในหมวดสินค้าอาหารที่มีความพร้อมและต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศจึงอาจพิจารณาอินเดียเป็นอีกหนึ่งตลาดเป้าหมายในการส่งออก
***************************
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center) - New Delhi
12 เมษายน 2567
.
ที่มา:
– The Economic Times, 10 Apr 2024, Indians are opting for more processed food and restaurant meals
– www.statista.com, India: Age distribution from 2012 to 2022

en_USEnglish