ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการโครงการจัดทำคู่มือการตลาดเชิงลึกโอกาสและแนวทางการเข้าสู่ตลาด สินค้าตลาดเฉพาะ กลุ่มสินค้าแกลมปิ้ง (Glamping) โดยวิธีคัดเลือก

en_USEnglish