ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓

en_USEnglish