กรุณาประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ความสะดวกในการใช้งาน
ประทับใจ
พอใจ
ควรปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์
ประทับใจ
พอใจ
ควรปรับปรุง
ภาพรวมการใช้งาน
ประทับใจ
พอใจ
ควรปรับปรุง