การสงออกขาวใน 6 เดือนแรกของป 2559 ไมบรรลุเปาหมาย - สคต.กรุงฮานอย

0   25/07/59    1701


เอกสารแนบ
ข่าววันที่ 12 ก.ค 59-2.pdf ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery