ปัญหา อุปสรรคทางการค้า การลงทุน

0   29/12/57    1686

ปัญหา อุปสรรคทางการค้า การลงทุน

ปัญหา อุปสรรคทางการค้า การลงทุน
ปัญหาและอุปสรรค
1. บรูไนมีข้อจำกัดด้านตลาดผู้บริโภคมีขนาดเล็ก เนื่องจากมีประชากรเพียง 350,000 คน ทำให้ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจในการขยายตลาดบรูไนค่อนข้างน้อย
2. มาตรการควบคุมต่างๆ ของบรูไน ส่วนใหญ่ไม่มีการออกเป็นกฎระเบียบที่ชัดเจน แต่ใช้การประสานและขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่ได้รับทราบหรือไม่มีเอกสารยืนยันเมื่อมีการเปลี่ยนมาตรการใดๆ ทางการค้าและการลงทุน
3. ภาคเอกชนบรูไนมีความคุ้นเคยกับเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายสิงคโปร์ และมีความใกล้ชิดและสะดวกต่อการขนส่งมากกว่าไทย
4. การขาดความเชื่อมั่นในเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย เนื่องจากบรูไนค่อนข้างกังวลวิตกเกี่ยวกับความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม จากประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวมุสลิม
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. นอกเหนือจากการส่งเสริมรูปแบบการค้าปกติ ภาคราชการควรสนับสนุนการให้ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจแก่ตลาดบรูไน ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆ เช่น อินเตอร์เนท โดยเฉพาะสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์สปา ของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเซรามิค ทั้งนี้ ต้องสร้างความเชื่อมั่นและมีมาตรฐานสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของสากลด้วย
2. การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์จากเรือบรรทุกที่นำส่งน้ำมันจากบรูไนมาส่งประเทศไทย ขณะเดียวกับที่เรือขนส่งข้าวไทยไปบรูไน ที่ต่างต้องแยกเรือขนส่ง ทำให้มีต้นทุนการกระจายสินค้าที่สูงกว่ารูปแบบการขนส่งแบบปกติ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายขาดแคลนปริมาณสินค้าที่จะมีการแลกเปลี่ยนขนถ่ายระหว่างกัน
3. ร่วมมือกับสิงคโปร์หรือมาเลเซียในการจัดตั้งศูนย์ขนส่งกระจายสินค้า เพื่อลดต้นทุนบริหารจัดการสินค้าลง


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery