สมาชิกประเภท LSP (Logistic Service Provider)

0   12/10/61    1526

คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง (ถ้ามี)
 • มีประสบการณ์การส่งออกแล้ว
 • เป็นสมาชิกของสมาคม/สมาพันธ์ ดังต่อไปนี้
  1. สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
  2. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  3. สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
  4. สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
  5. สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  6. สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  7. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
  8. สมาชิกที่อยู่ในสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
  9. สมาชิกที่อยู่ในสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
  10. สมาชิกที่อยู่ในสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
สิทธิประโยชน์
 • มีรายชื่ออยู่บบเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ 
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศทางออนไลน์ 
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนภาษี (ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01)
 • สำเนาใบรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคม/สมาพันธ์
 • Brochure หรือ Catalogue หรือรูปภาพสินค้า จำนวนไม่เกิน 6 รูป
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานหรือโรงงาน
 • สำเนาจดทะเบียนตราสินค้า (Brandname) (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือการรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย., HACCP, ISO, GMP, ฯลฯ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน หรือสำเนาหนังสือรับรองสมาชิกภาพของสมาคมการค้า (ถ้ามี) 
เงื่อนไขการพิจารณา
 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
วิธีการสมัคร
 1. Download ใบสมัครที่เว็บไซต์กรมฯ www.ditp.go.th แล้วกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง 
     หรือพิมพ์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ กรุณาแนบสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมาด้วย 
 • เอกสารทุกฉบับกรุณาประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.  ยื่นหลักฐานและใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาที่

     ส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2507-8416

     ส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 216-350-1 , 221-376
โทรสาร. (053) 215-307

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
269/74-75 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 325-025-8 
โทรสาร. (043) 325-029

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
198/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. (039) 325-962-3, 000-010
โทรสาร. (039) 325-962-3

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
148/59 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. (077) 289-108, 286-916
โทรสาร. (077) 288-632

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
7-15 ถ.จุติ-อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย
โทร. (074) 234-349, 231-744
โทรสาร. (074) 234-329


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery