สมาชิกผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP (One Tambon One Product)

5   12/10/61    1590

คุณสมบัติ
 • เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรในระดับ 3-5 ดาวขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการตลาดและแผนการตลาดเพื่อการส่งออก
 • มีบุคลากรด้านการตลาดหรือตัวแทนรับผิดชอบดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
 • จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนนิติบุคคลสถาบัน
สิทธิประโยชน์
 • มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 • สำเนาหลักฐานการคัดสรร (OPC) ใบดาว
 • ภาพถ่ายสินค้า/แคตตาล็อก
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • มาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ได้รับ เช่น อย., ฮาลาล Q, HACCP, ISO, GMP (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการจดทะเบียนนิติบุคคลสถาบัน
เงื่อนไขการพิจารณา
 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครในเว็บไซต์กรมฯ www.ditp.go.th แล้วกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือแล้วแต่ตามระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ กรุณาแนบสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมาด้วย
 • เอกสารทุกฉบับกรุณาประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • เมื่อกรมฯ อนุมัติการเป็นสมาชิกของท่านแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบ 
 • โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งรหัสสมาชิกให้ท่านทราบและออกใบรับรองให้ท่าน
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.  ยื่นหลักฐาน และใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ที่

     ส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
- สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

     ส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. (053) 216-350 ถึง 1, 221-376 
โทรสาร. (053) 215-307

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 
269/74 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. (043) 325-025 ถึง 8 
โทรสาร. (043) 325-029

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
198/1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทร. (039) 325-962 ถึง 3, 000-010 
โทรสาร. (039) 325-962-3

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
148/59 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. (077) 289-108, 286-916 
โทรสาร. (077) 288-632

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
7-15 ถ.จุติ-อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย 
โทร. (074) 234-349, 231-744
โทรสาร. (074) 234-329


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery