สมาชิกประเภท SEL (Service Exporter List)

0   12/10/61    1314

คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนสถานประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายระบุุไว้
 • เปิดสถานประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ลงทุนในต่างประเทศ ไปให้บริการให้ต่างประเทศ เปิดสาขาในต่างประเทศ เปิดเฟรนไชส์ในต่างประเทศ
สิทธิประโยชน์
 • มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนภาษี (ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01)
 • สำเนาหลักฐานการส่งออก เช่น L/C หรือ B/L
 • Brochure หรือ Catalogue หรือรูปภาพสินค้า จำนวนไม่เกิน 6 รูป (ไฟล์ .JPG หรือ .GIF) ขนาดไม่เกินรูปละ 200 Kb จำนวน 1 ชุด
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานหรือสถานที่ให้บริการ
 • สำเนาจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายการค้า (Tradename , Trademark) (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือการรับรองมาตรฐานสินค้า สำหรับสินค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในสถานประกอบการ เช่น อย. , HACCP , ISO , GMP , ฯลฯ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน หรือสำเนาหนังสือรับรองสมาชิกภาพของสมาคมการค้า (ถ้ามี)
 
 
เงื่อนไขการพิจารณา
 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงานหรือสถานที่เก็บสำรองสินค้า ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัวตนจริง
วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครในเว็บไซต์กรมฯ www.ditp.go.th แล้วกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือแล้วแต่ตามระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ กรุณาแนบสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมาด้วย
 • เอกสารทุกฉบับกรุณาประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสินค้านัดตรวจสอบ ณ สำนักงานหรือโรงงาน ตามสถานที่นัดหมาย
ส่วนกลาง โดยสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์
ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี)
 • กรมฯ มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งโดยทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.  ยื่นหลักฐาน และใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ที่

     ส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
- สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า

     ส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. (053) 216-350-1 , 221-376 
โทรสาร. (053) 215-307

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
269/74-75 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. (043) 325-025-8 
โทรสาร. (043) 325-029

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
198/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทร. (039) 325-962-3, 000-010 
โทรสาร. (039) 325-962-3

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
148/59 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. (077) 289-108, 286-916 
โทรสาร. (077) 288-632 

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
7-15 ถ.จุติ-อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย 
โทร. (074) 234-349, 231-744 
โทรสาร. (074) 234-329 


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery