สมาชิกประเภท TDC (Trading Company)

0   12/10/61    693

คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • มีสินค้าเป้าหมาย แต่ไม่มีโรงงานผลิตสินค้าของตนเอง
 • มีประสบการณ์การส่งออกแล้ว
สิทธิประโยชน์
 • มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนภาษี (ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01)
 • Brochure หรือ Catalogue หรือรูปภาพสินค้า จำนวนไม่เกิน 6 รูป (ไฟล์ .JPG หรือ .GIF) ขนาดไม่เกินรูปละ 200 Kb จำนวน 1 ชุด
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานหรือโรงงาน
 • สำเนาจดทะเบียนตราสินค้า (Brandname) (ถ้ามี)
 • หากนำสินค้าที่มีตราสินค้าของบริษัทอื่นมาจำหน่ายหรือส่งออก จะต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้จำหน่ายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 • สำเนาหนังสือการรับรองมาตรฐานสินค้า ได้แก่ GMP , HACCP , ISO , HALAL , BRC , KOSHER , IFS 
  • สินค้าเกษตรและอาหาร กรุณาแนบสำเนาหลักฐานมาตรฐานสินค้ามาด้วย 
  • สินค้าเครื่องสำอาง กรุณาแนบแบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.) จากสำนักงานของคณะกรรมการอาหารและยา หน้า1 และหน้า2 ที่มีรายละเอียดผู้ผลิตฯ และรายละเอียดของผู้รับผิดชอบที่วางตลาดภายในประเทศ พร้อม Certificate of Manufacture หรือหนังสือรับรอง GMP ของโรงงานผลิตสินค้า
 • หนังสือรับรองการผลิตสินค้า จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (สินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง)
 
 
 
 
เงื่อนไขการพิจารณา
 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงานหรือโรงงาน ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัวตนจริง

วิธีการสมัคร
 1. Download ใบสมัครในเว็บไซต์กรมฯ www.ditp.go.th แล้วกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือแล้วแต่ตามระบุไว้ในใบสมัคร
  • กรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ กรุณาแนบสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมาด้วย
  • เอกสารทุกฉบับกรุณาประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
  • เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสินค้านัดตรวจสอบ ณ สำนักงานหรือโรงงาน ตามสถานที่นัดหมาย
ส่วนกลาง โดย 
- สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ หรือ 
- สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม หรือ 
- สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า 
 • ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี)
 • กรมฯ มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งโดยทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ยื่นหลักฐาน และใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ที่

     ส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
- สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ 
- สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
- สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า

     ส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. (053) 216-350-1, 221-376 
โทรสาร. (053) 215-307

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 
269/74 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. (043) 325-025 ถึง 8 
โทรสาร. (043) 325-029

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
198/1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทร. (039) 325-962 ถึง 3, 000-010 
โทรสาร. (039) 325-962 ถึง 3

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
148/59 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. (077) 289-108, 286-916 
โทรสาร. (077) 288-632

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
7-15 ถ.จุติ-อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย 
โทร. (074) 234-349, 231-744 
โทรสาร. (074) 234-329 


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery