DITP CONNECT MOBILE APPLICATION

2   06/08/61    11209


DITP CONNECT Mobile Application: บริการข้อมูล/ข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล บน Smart Devices โดยข้อมูลจะประกอบด้วย ข้อมูล/ข่าวสารด้านสินค้าและด้านตลาดเชิงลึกในต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ทางการค้าของต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย และรายงานการเข้าพบผู้ซื้อผู้นำเข้าในต่างประเทศ ที่ท่านจะได้รู้ถึงผู้ซื้อผู้นำเข้ารายใหม่ ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมาจากทูตพาณิชย์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ 58 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสถิติการส่งออก-การนำเข้าทั้งรายสินค้าและรายตลาดของไทย ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรม ทั้งงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ ที่ท่านจะได้ทราบก่อนใครๆ ด้วยระบบการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน

ข้อมูลสำคัญที่จะได้รับ

- ไม่พลาดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ (Highlight & Activity)

- ข้อมูลโอกาสทางการตลาดเชิงลึกจากทูตพาณิชย์ทั่วโลก (Market Report)

1) รู้ทันสถานการณ์สำคัญในตลาดต่างประเทศ (Market Trend)

2) จับสัญญาณความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศ (Product Spotlight)

3) ข้อมูลการสำรวจผู้ซื้อต่างประเทศเพื่อโอกาสทางธุรกิจ (Importer Survey)

- ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยในตลาดและสินค้าสำคัญ (Export Statistics)

- เชื่อมโยงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชภาครัฐไทย Thaitrade.com

- เชื่อมโยงปฏิทินกิจกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศของไทย Thaitradefair.com

 


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery