เรื่องที่คุณต้องการติดต่อ

3   11/06/61    13088

เครือข่าย/ธุรกิจ/กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ กฎระเบียบ ขั้นตอนการออกเอกสาร ใบรับรอง ใบอนุญาต

ติดต่อ: เครือข่าย/ธุรกิจ/กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
address สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2507-8420 ถึง 30
E-mail โทรสาร : 0-2547-4240 ถึง 42
Website E-mail: tradelogistics@ditp.go.th
WebSite : http://www.tradelogistics.go.th/
ติดต่อ: กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการออกเอกสาร ใบรับรอง ใบอนุญาต
address ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
telephone number โทรศัพท์ : 0-2512-0123
E-mail E-mail: onestop@ditp.go.th
Website WebSite : http://onestopservice.ditp.go.th/
โครงการฝีกอบรม/สัมมนาด้านการส่งออก (ห้องสัมมนา/อบรม) หลักสูตรการอบรม E-Learning (ออนไลน์)

ติดต่อ: โครงการฝีกอบรม/สัมมนาด้านการส่งออก (ห้องสัมมนา/อบรม)
address สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
telephone number โทรศัพท์ : 02 507 8109 และ 0847593065
E-mailE-mail: nea@ditp.go.th
WebsiteWebSite : nea-meeting.ditp.go.th
ติดต่อ: หลักสูตรการอบรม E-Learning (ออนไลน์)
address สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0 2507 8109 , 0 2507 8156
Fax โทรสาร : 0 2547 4298
E-mail E-mail: nea@ditp.go.th
Website WebSite : https://e-academy.ditp.go.th/
บริการข้อมูลคำปรึกษา ธุรกิจส่งออก รับเรื่องปัญหา/ข้อพิพาท/ข้อร้องเรียน/ข้อโต้แย้ง ทางการค้า และการทำธุรกิจในต่างประเทศ

ติดต่อ: บริการข้อมูลคำปรึกษา ธุรกิจส่งออก
address สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number สายตรงการค้าระหว่างประเทศ : 1169
website WebSite : http://connect.ditp.go.th/, http://www.ditptouch.com/home/
การออกแบบและสร้างแบรนด์ในตลาดโลก, กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า, รางวัล DE Mark/PM Award อุตสาหกรรมการออกแบบ, ความต้องการของผู้บริโภคเชิงลึกทั้งในและต่างประเทศ
ติดต่อ: การออกแบบและสร้างแบรนด์ในตลาดโลก, กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า, รางวัล DE Mark/PM Award อุตสาหกรรมการออกแบบ, ความต้องการของผู้บริโภคเชิงลึกทั้งในและต่างประเทศ
address สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2547-8278-9, 8270-4 , 8266-8 , 8262-3, 8265
Fax โทรสาร : 0-2547-4235, 4236, 4237
Website WebSite : http://www.pm-award.com/  ,http://ditp-design.com/
กิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ GEMS, TIFF, BIFF&BIL, BIG+BIH, TAPA, THAIFEX, BANGKOK RHVAC, BANGKOK E&E, TILOG
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ THAIFEX
address สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2547-8358, 8355
Fax โทรสาร : 0-2547-4268
Website WebSite : http://www.thaitradefair.com
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ GEMS
address สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2547-8368, 8410, 8404, 8388, 8334
Fax โทรสาร : 0-2547-4283
Website WebSite : http://www.thaitradefair.com
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ TILOG
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2547-8423, 8416
โทรสาร : 0-2547-4241
E-mai : tilog.logistix@ditp.go.th
WebSite : http://www.thaitradefair.com
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ STYLE (TIFF, BIG+BIH , BIFF&BIL)
address สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2547-8360, 8362, 8363, 8365, 8361, 8364, 8366
Fax โทรสาร : 0-2547-4268
Website WebSite : http://www.thaitradefair.com
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ TAPA, BANGKOK RHVAC, BANGKOK E&E
address สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ , สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2547-8376, 8375, 8377, 8374
Fax โทรสาร : 0-2547-4282
Website WebSite : http://www.thaitradefair.com
กิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สินค้าอาหารและสุขภาพ/ความงาม, สินค้าไลฟ์สไตล์ OTOP, สินค้าแฟชั่น, สินค้าอุตสาหกรรมหนัก, สินค้าทั่วไป, ธุรกิจบริการ, Top Thai Brands, Thailand Week
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สินค้าอาหารและสุขภาพ/ความงาม
address สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2507-8354, 8359, 8358, 8356, 8357, 8355
Fax โทรสาร : 0-2547-4268
Website WebSite : http://application.ditp.go.th/
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ Top Thai Brands
address สำนักพัฒนาการตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ1 , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2547-8211, 8212, 8222, 8224, 8243
Fax โทรสาร : 0-2547-4212
Website WebSite : http://drive.ditp.go.th/
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สินค้าทั่วไป
address สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ , สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ , สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม , สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2507-8379, 8381, 8384, 8383, 8382, 8380, 8409
Fax โทรสาร : 0-2547-4284
Website WebSite : http://application.ditp.go.th/
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สินค้าไลฟ์สไตล์ OTOP สินค้าแฟชั่น
address สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2507-8360, 8362, 8363, 8365, 8361, 8364, 8366
Fax โทรสาร : 0-2547-4268
Website WebSite : http://application.ditp.go.th/
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สินค้าอุตสาหกรรมหนัก
address สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2507-8376, 8375, 8377, 8374
Fax โทรสาร : 0-2547-4282
Website WebSite : http://application.ditp.go.th/
ติดต่อ: กิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ Thailand Week
address สำนักพัฒนาการตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ1 ,กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2547-8225, 8239, 8240
Fax โทรสาร : 0-2547-4206
Website WebSite : http://drive.ditp.go.th/
สมัครสมาชิกกรม

สมัครสมาชิกกรม
ติดต่อ: สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าอุตสาหกรรมหนัก(ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องอิเล็กโทรนิกส์, เครื่องจักรและส่วนประกอบ, ยานยนต์และส่วนประกอบ, วัสดุก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์, เมล็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก)
address สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ. นนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2507-8336, 8374
Fax โทรสาร : 0-2547-4268
Website WebSite : http://drive.ditp.go.th
สมัครสมาชิกกรม
ติดต่อ: สินค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ (เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน, ของเล่น, ของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน, เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน) สินค้าแฟชั่น/กีฬา (อัญมณีและเครื่องประดับ, เครื่องหนังและรองเท้า/อุปกรณ์กีฬา, เคหะสิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืนและเส้นดาย, แฟชั่นฮาลาล)
address สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ : 0-2507-8315
Website WebSite : http://drive.ditp.go.th/
ติดต่อ: สินค้าเพื่อสขภาพและความงาม ธุรกิจบริการ (โรงพยาบาล โรงแรม สปา) ดิจิทัลคอนเทนต์ (ฟิล์ม ซอฟแวร์ โฆษณา แอนิเมชั่น เกมส์ คาแรคเตอร์) สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจบริหารการจัดงาน การศึกษา โลจิสติกส์
address สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ :0-2507-8443, 8427, 8452, 8437
Website WebSite : http://drive.ditp.go.th
การค้าออนไลน์ E-commerce (Thaitrade.com)
address สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ :0-2507-7825
E-mail E-mail: contact@thaitrade.com
Website WebSite : http://www.thaitrade.com
สื่อมวลชนในประเทศ สื่อมวลชนต่างประเทศ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ภาพรวมกิจกรรมและให้บริการ
ติดต่อ: สื่อมวลชนในประเทศ สื่อมวลชนต่างประเทศ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ภาพรวมกิจกรรมและให้บริการ
address สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ :0-2507-7930-4, 7941-3
Fax โทรสาร : 0-2507-7946-7
Website WebSite : http://www.ditp.go.th
ห้องสมุด E-Library สืบค้นข้อสนเทศทางการค้า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ ฝึกอบรม สัมมนา ผู้ประกอบในการทำการค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ: ห้องสมุด E-Library สืบค้นข้อสนเทศทางการค้า
address สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
telephone number โทรศัพท์ :0-2513-1909 ถึง 15 ต่อ 354, 525, 348, 353
Fax โทรสาร : 0-2513-5679
E-mail E-mail: tdsdep@ditp.go.th
Website WebSite : http://www.ditp.go.th
ติดต่อ: การค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ ฝึกอบรม สัมมนา ผู้ประกอบ ในการทำการค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
address สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
telephone number โทรศัพท์ :0-2507-7844, 7831, 7833, 7856, 7840
Fax โทรสาร : 0-2547-5683-4
Website WebSite : http://www.thaitrade.com


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery