ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

de_DEGerman