แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ เรื่อง การแต่งต้ั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

de_DEGerman