รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทบทวนแผนการพัฒนาสปป.ลาว

เจ้าหน้าที่อาวุโสจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นการแก้ไขปัญหาข้อท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจสปป.ลาวปัจจุบัน รวมทั้งร่วมกันทบทวนการปรับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (NSEDP) ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2567โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานจัดประชุมร่วมกันของธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)  ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาการบริหารงานเศรษฐกิจมหภาคจัดขึ้นเพื่อหารือให้มั่นใจว่าแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติยังคงตอบโจทย์เป้าหมายการดำเนินงานในปีนี้ การประชุมในครั้งนี้นอกจากจะร่วมทบทวนแผนการพัฒนาของสปป.ลาวในปัจจุบันแล้ว ยังมีการประเมินทิศทางการดำเนินงานในอีก 2 ไตรมาสที่เหลือของปีเช่นเดียวกันทั้งในส่วนงบประมาณของรัฐและการบริหารการเงินให้สอดรับกับแผน NSEDP โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอ่อนตัวของค่าเงินกีบและอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน ได้รับฟังรายงานความคืบหน้าของการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการวางแผนการลงทุนซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกฎหมายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันในสปป.ลาว

 

นางพรสะหวัน อุทะวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงผู้ดูแลด้านการวางแผนและการลงทุน ผู้เป็นประธานที่ประชุมร่วมกับ Mr.Alexander Kremer ผู้จัดการธนาคารโลก ประจำสำนักงานสปป.ลาวและ Ms.Sonomi Tanaka ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สำนักงานสปป.ลาว กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาการบริหารงานเศรษฐกิจมหภาคในปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการและรับมือกับเศรษฐกิจมหภาคอย่างมีประสิทธิภาพ และกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นอ้างอิงในรายงานสำหรับการปรับปรุงแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติในช่วงครึ่งปีแรกของ 2567 และจะถูกส่งไปยังที่ประชุมสามัญของสภาแห่งชาติซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567

***************************************

ที่มา : Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

de_DEGerman