พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฯ

de_DEGerman