พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

de_DEGerman