สถานการณ์การค้าประเทศนิวซีแลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถานการณ์การค้าภาพรวมของนิวซีแลนด์ [1]

การส่งออกสินค้า

ปี 2567 เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ สถานการณ์การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 6,439 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 0.14) เป็นการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม เนย ไขมัน (ร้อยละ 35.29) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ร้อยละ 13.92) ไม้ที่ยังไม่แปรรูป (ร้อยละ 7.22) ไวน์ (ร้อยละ 3.49) อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก (ร้อยละ 3.40) ประเทศส่งออกหลัก คือ จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย  สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 10 (นมและครีมที่ทำให้เข้มข้น เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต อลูมิเนียม เคซีอิน และอาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก)

การนำเข้าสินค้า

ปี 2567 เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ การนำเข้าสินค้าของนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 7,276 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 13.18) โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 14.68) เครื่องกังหันไอพ่น (ร้อยละ 12.69) รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 11.91)  เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 9.28) อุปกรณ์และเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 3.61) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้า 837 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 มีมูลค่า 269.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 9.16) (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม แชมพูและสิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับเส้นผม และเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ)  โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 135.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,727.45 ล้านบาท)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่า 3,538.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 13.49)  เป็นการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม เนย ไขมัน (ร้อยละ 33.08) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ร้อยละ 14.27) ไม้ที่ยังไม่แปรรูป (ร้อยละ 8.32) ไวน์ (ร้อยละ 4.31) และเครื่องจักรสำหรับทำเครื่องดื่มร้อน/หุงต้ม (ร้อยละ 3.51) โดยประเทศส่งออกหลัก คือ จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และแอลจีเรีย  สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 11  (นมและครีมที่ทำให้เข้มข้น อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือซัลเฟต เคซีอิน และอาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก)

การนำเข้าสินค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่า 3,686.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 0.27)  โดยเป็นการนำเข้าปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 14.56) รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 13.37) เครื่องกังหันไอพ่น (ร้อยละ 12.65) เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 8.89) อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา  (ร้อยละ 3.65) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้า 147.9ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ไทย เป็นคู่ค้าอันดับ 6 (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม แชมพูและ ยางรถยนต์ใหม่)

สรุปสถานการณ์การค้าไทย-นิวซีแลนด์ [2]

เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน US$) มูลค่าการส่งออก (ล้าน US$) มูลค่าการนำเข้า (ล้าน US$)
ปี 2023

(%)

ปี 2024

(%)

ปี 2023 ปี 2024 ปี 2023 ปี 2024 ปี 2023 ปี 2024
ม.ค.– ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. +/- (%) ม.ค. – ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. +/- (%) ม.ค. – ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. +/- (%)
2.0

(-24.94)

1.0 2,242.32

(-21.20)

391.48 -3.12 1,404.14

-24.94

245.58 6.17 838.18

(-14.00)

145.91 -15.55

[1] Source: Global Trade Atlas

[2] Source: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

การค้าไทยกับนิวซีแลนด์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

  • การส่งออกสินค้าไทยไปนิวซีแลนด์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 มีมูลค่า 113.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (4,214.3 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.81 เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องเครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม อาหารสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี แต่การส่งออกเครื่องปรับอากาศ และผลิตภัณฑ์ยางลดลง
  • การนำเข้าสินค้าของไทยจากนิวซีแลนด์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 มีมูลค่า 67.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2,479 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 15.09 เป็นการลดลงของสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม เยื่อกระดาษ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เคมีภัณฑ์อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก สินแร่โลหะอื่นๆ ผัก ผลไม้ สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็ง และไม้ซุงและไม้แปรรูป แต่การนำเข้าด้ายและเส้นใยเพิ่มขึ้น
de_DEGerman