รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้านิวซีแลนด์เดือนมกราคม ปี 2567

  1. สถานการณ์การค้าภาพรวมของนิวซีแลนด์

ปี 2566 สถานการณ์การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 41,465 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 8.32) เป็นการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม เนย ไขมัน (ร้อยละ 29.51) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ร้อยละ 13.02) ไม้ที่ยังไม่แปรรูป (ร้อยละ 6.97) กีวี (ร้อยละ 5.21) ไวน์ (ร้อยละ 3.74) ประเทศส่งออกหลัก คือ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้  สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 10 (นมและครีมที่ทำให้เข้มข้น  แอปเปิ้ล เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต เคซีอิน และอาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก)

ปี 2566 การนำเข้าสินค้าของนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 49,986 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 7.81) โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 14.62) รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 13.88) เครื่องกังหันไอพ่น (ร้อยละ 13.72)  เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 8.97) อุปกรณ์และเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 3.35) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้และญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้า 8,521 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 มีมูลค่า 1,831 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 15.42) (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม และยางรถยนต์ใหม่)  โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 1,066 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (38,376 ล้านบาท)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนมกราคม 2567 มีมูลค่า 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 12.90)  เป็นการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม เนย ไขมัน (ร้อยละ 38.00) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ร้อยละ 13.49) ไม้ที่ยังไม่แปรรูป (ร้อยละ 5.88) อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก (ร้อยละ 3.54) และเคซีอิน (ร้อยละ 3.41) โดยประเทศส่งออกหลัก คือ จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย  สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9  (นมและครีมที่ทำให้เข้มข้น เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือซัลเฟต อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปและเชอรี่)

การนำเข้าสินค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนมกราคม 2567 มีมูลค่า 3,589 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 23.69) โดยเป็นการนำเข้าปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 14.79) เครื่องกังหันไอพ่น (ร้อยละ 12.73) รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 10.41) เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 9.69) ยารักษาหรือป้องกันโรค (ร้อยละ 3.62) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ ซึ่งในเดือนมกราคม 2567 นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้า 689 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ไทย เป็นคู่ค้าอันดับ 8 (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ และแชมพู)

2. สรุปสถานการณ์การค้าไทย-นิวซีแลนด์

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้านิวซีแลนด์เดือนมกราคม ปี 2567

Source: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

  • การส่งออกสินค้าไทยไปนิวซีแลนด์เดือนมกราคม ปี 2567 มีมูลค่า 131.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (4,869.2 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าเครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋องเครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์เลี้ยงและเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักร แต่การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลง
  • การนำเข้าสินค้าของไทยจากนิวซีแลนด์เดือนมกราคม ปี 2567 มีมูลค่า 78.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2,93 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.12 เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าสินแร่โลหะอื่นๆ ผัก ผลไม้ อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์การแพทย์ แต่การนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นม เยื่อกระดาษ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค ไม้ซุงและไม้แปรรูป เคมีภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลดลง

Königlich Thail. Generalkonsulat, Büro für internationale Handelsförderung in Sydney-Stadt

de_DEGerman