รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าออสเตรเลียเดือนมกราคม ปี 2567

  1. สถานการณ์การค้าภาพรวมของออสเตรเลีย

ปี 2566 สถานการณ์การส่งออกสินค้าของออสเตรเลีย มีมูลค่า 370,904 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 10.12) เป็นการส่งออกถ่านหินบิทูมินัส (ร้อยละ 34.92) สินแร่และหัวแร่เหล็ก (ร้อยละ 27.94) ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป (ร้อยละ 5.76) ข้าวสาลีและเมสลิน (ร้อยละ 3.49) แร่ลิเทียม (ร้อยละ 3.46) ประเทศส่งออกหลัก คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดียและไต้หวัน สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 (น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ข้าวสาลีและเมสลิน ทองแดงบริสุทธิ์ อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป และเนื้อสัตว์)

ปี 2566 การนำเข้าสินค้าของออสเตรเลีย มีมูลค่า 275,143 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 4.81) โดยเป็นการนำเข้ารถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 15.66 ) น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 14.70) เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (ร้อยละ 14.07) เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 10.51) ยารักษาหรือป้องกันโรค (ร้อยละ 4.03) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย ปี 2566 ออสเตรเลียได้ดุลการค้า 95,761 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 (สินค้านำเข้าหลักจากไทย 5 อันดับแรกได้แก่ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ ยางรถยนต์ใหม่ กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)  และ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 6,726 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (235,410 ล้านบาท)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าของออสเตรเลียในเดือนมกราคม 2567 มีมูลค่า 29,383 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 12.54) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกถ่านหินบิทูมินัส (ร้อยละ 34.25) สินแร่และหัวแร่เหล็ก (ร้อยละ 31.27) ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป (ร้อยละ 8.03) ข้าวสาลีและเมสลิน (ร้อยละ 3.76) และเนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (ร้อยละ 2.84) ประเทศส่งออกหลัก คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 (น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป ข้าวสาลีและเมสลิน อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปและทองแดงบริสุทธิ์)

สำหรับการนำเข้าสินค้าของออสเตรเลียในเดือนมกราคม 2567 มีมูลค่า 22,829 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 7.81)  โดยเป็นการนำเข้ารถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 15.29) เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (ร้อยละ 14.62) น้ำมันปิโตรเลียมที่ได้จากแร่ บิทูมินัส (ดีเซล) (ร้อยละ 13.25) เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 10.61) ยารักษาหรือป้องกันโรค (ร้อยละ 3.88) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย  ซึ่งในเดือนมกราคม 2567 ออสเตรเลียได้ดุลการค้าที่ 6,554 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรสำหรับการรับการเปลี่ยนและการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพหรือข้อมูลอื่นๆ แชมพูและผลิตภัณฑ์ที่ไช้กับเส้นผมและยางรถยนต์ใหม่)

2. สรุปสถานการณ์การค้าไทย-ออสเตรเลีย

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าออสเตรเลียเดือนมกราคม ปี 2567

Source: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 การส่งออกสินค้าไทยไปออสเตรเลียเดือนมกราคม ปี 2567 มีมูลค่า 1,098.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (40,648.2 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.36 เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เหล็กและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก แต่การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรลดลง

การนำเข้าสินค้าของไทยจากออสเตรเลียเดือนมกราคม ปี 2567 มีมูลค่า 561.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (20,786.6 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 132.27 เป็นการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เคมีภัณฑ์ เครื่องประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา นมและผลิตภัณฑ์นม แต่การนำเข้าสินแร่โลหะอื่นๆ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคและถ่านหินลดลง

 

 

de_DEGerman