ภาครัฐและภาคธุรกิจลาวประชุมร่วม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ หอประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ได้จัดให้มีกองประชุมธุรกิจลาว (Lao Business Forum) ครั้งที่ 15 ขึ้น โดยมีนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในที่ประชุมมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งการเริ่มต้นธุรกิจ ใน สปป.ลาว และที่ประชุมได้เห็นพ้องที่จะกำหนดนโยบายและมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตและบริการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของภาคการธนาคารและการเงิน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงการจัดหาและส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจและภาครัฐที่เข้าร่วมยังเห็นพ้องต้องกันว่า จะพยายามร่วมกันปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้หน่วยงานของรัฐส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดปริมาณอุปสรรคที่ขัดขวางการดำเนินธุรกิจ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมใน สปป.ลาว

******************************

ที่มา : Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

de_DEGerman