รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

A. ด้านการค้า

  1. การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม

1.1. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 47.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.7 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2567 โดยมูลค่าการส่งออก 24.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 28.5 และมูลค่าการนำเข้า 23.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 24.6 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.9) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 29.3) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.6) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 35.5) และรองเท้า (1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 40.3)

สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.2) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 35.1) เหล็กและเหล็กกล้า (824.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.2) ผ้าผืน (790.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 32.8) และเม็ดพลาสติก (632.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 31.1)

1.2. ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

1.2.1. ปริมาณการค้า

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 113.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยมูลค่าการส่งออก 59.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และมูลค่าการนำเข้า 54.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 5.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 1: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับโลก

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายการ

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
2565 2566 2567
มูลค่า ขยายตัว (%) มูลค่า ขยายตัว (%) มูลค่า ขยายตัว (%)
ปริมาณการค้า 110.8 15.2 96.1 -13.3 113.4 18.1
– การส่งออก 55.2 13.2 49.8 -9.9 59.2 19.0
– การนำเข้า 55.6 17.2 46.3 -16.7 54.2 17.1
ดุลการค้า -0.3 -124.9 3.5 -1,096.5 5.0 43.9

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.2.2. สินค้าสำคัญ

สินค้าส่งออกสำคัญในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (6.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4) และรองเท้า (3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8)

สินค้านำเข้าสำคัญในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (15.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2) ผ้าผืน (1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7) เหล็กและเหล็กกล้า (1.88 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.0) และเม็ดพลาสติก (1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7)

1.2.3 ตลาดที่สำคัญ

ตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2) จีน (7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5) เกาหลีใต้ (4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0) ญี่ปุ่น (3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7) และเนเธอร์แลนด์ (1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8) ไทยเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนามในอาเซียน (1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (1.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.8)

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของเวียดนาม ได้แก่ จีน (19.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6) เกาหลีใต้ (7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9) ญี่ปุน (3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8) ไต้หวัน (3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6) และสหรัฐอเมริกา (2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5) ในอาเซียน ไทยเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนาม (1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.1) รองลงมาคือมาเลเซีย (1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4)

ตาราง 2: สถิติการนำเข้าตามตลาดหลักของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

ที่ ตลาด สินค้าหลัก มูลค่า

(พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ขยายตัว

(%)

1 China –     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าผืน

19.3 38.6
2 เกาหลีใต้ –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

 

7.9

 

2.9
3 Japan –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     เหล็กและเหล็กกล้า

3.6 0.8
4 Taiwan –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าผืน

–     เม็ดพลาสติก

3.2 8.6
5 vereinigte Staaten von Amerika –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าฝ้าย

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

2.2 17.5
6 ไทย –     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     เม็ดพลาสติก

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

1.6 -8.1
7 Malaysia –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     น้ำมันทุกชนิด

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

1.5 20.4
8 Australien –     แร่และผลิตภัณฑ์แร่อื่นๆ

–     ถ่านหิน

–     ข้าวสาลี

1.27 8.8
9 Indonesien –     โลหะพื้นฐานอื่นๆ และผลิตภัณฑ์จากโลหะพื้นฐาน

–     เหล็กและเหล็กกล้า

–     ไขมันสัตว์และน้ำมันพืช

1.26 5.6
10 คูเวต –      น้ำมันดิบ

–      เม็ดพลาสติก

1.1 14.2

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

  1. การค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

2.1. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2567 โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 568.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.6 และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 743.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.0

สินค้าส่งออกไปไทย

  • สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันดิบ (82.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 182.5) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (88 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 48.0) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (63.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 33.1) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (49.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.4) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (43.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.3)
  • สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันดิบ (82.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 182.5) ปุ๋ย (1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 159.2) ถ่านหิน (48,169 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.0) เม็ดพลาสติก (25.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.1) และสารเคมี (1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0)

สินค้านำเข้าจากไทย

  • สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (82.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.3) ยานพาหนะ (รถยนต์) (76.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.8) เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (69.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (62.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.3) และโลหะพื้นฐานอื่นๆ (52.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.7)
  • สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า (9.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 190.4) ยานพาหนะ (รถยนต์) (76.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.8) นมและผลิตภัณฑ์นม (5.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.9) อาหารอื่นๆ (5.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5) และแร่และผลิตภัณฑ์แร่อื่นๆ (4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3)

 

2.2. ในช่วงมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

2.2.1. ปริมาณการค้า

การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามทั้งหมด โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของการส่งออกทั้งหมด และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 ของการนำเข้าทั้งหมด ส่งผลให้ขาดดุลการค้าประมาณ 0.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 3: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายการ ในช่วงมกราคม – กุมภาพันธ์
2565 2566 2567
มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%) มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%) มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%)
ปริมาณการค้า 3.2 12.1 2.9 3.0 -5.9 3.1 2.9 -0.9 2.6
– การส่งออก 1.0 14.4 1.9 1.2 15.8 2.4 1.3 9.5 2.2
– การนำเข้า 2.1 11.0 3.8 1.8 -16.6 3.8 1.6 -8.1 3.0
ดุลการค้า -1.0 7.9 309.8 -562.4 -48 -16.2 -0.3 -46.0 -6.1

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

2.2.2 สินค้าหลัก

2.2.2.1 สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (236.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (158.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9) น้ำมันดิบ (133.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.7) คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (113.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2) และยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (100.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.3) 

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันทุกชนิด (3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,606.9) แก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว (8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 633.0) กาแฟ (17.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 244.3) ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี (67.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 220.7) และผักและผลไม้ (28.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.9)

2.2.2.2 สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (189.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 38.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566) เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (136.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.7) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (131.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.5) ยานพาหนะ (รถยนต์) (112.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 55.2) และโลหะพื้นฐานอื่นๆ (107.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.9) 

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) (8.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.0) วัตถุดิบใช้ในการผลิตเภสัชกรรม (50,660 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.0) ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า (36.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.8) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (20.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.0) และโลหะพื้นฐานอื่นๆ (107.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.9)

B. การลงทุน

    1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment-FDI) ในเวียดนาม

จากสถิติของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (Vietnam’s Ministry of Planning and Investment) ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยมีโครงการใหม่จำนวน 405 โครงการ รวมมูลค่า 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 159 โครงการ รวมมูลค่า 442.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.4 และโครงการที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 367 โครงการ รวมมูลค่า 255.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 68.0

ตาราง 4:  สาขาที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567 การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กุมภาพันธ์ 2567)

สาขา โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

สาขา โครงการ มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 อุตสาหกรรมการผลิตและการประมง 159 2,538.2 อุตสาหกรรมการผลิตและการประมง 17,046 285,395.2
2 อสังหาริมทรัพย์ 14 1,405.1 อสังหาริมทรัพย์ 1,151 69,607.4
3 การค้าส่งและการค้าปลีก และการซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ 138 125.2 การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ 194 40,653.4
4 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 33 76.4 ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 994 14,349.5
5 เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 2 46.4 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,150 11,127.1
อื่นๆ 59 102.2 อื่นๆ 13,018 51,933.5
รวม 405 4,293.5 รวม 39,553 473,066.0

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

 ตาราง 5: ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567 การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กุมภาพันธ์ 2567)

ประเทศ โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประเทศ โครงการ มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 Singapur 64 2,081.3 เกาหลีใต้ 9,908 86,105.8
2 Hongkong 38 525.7 Singapur 3,564 76,192.6
3 Japan 27 422.4 Japan 5,288 74,310.3
4 China 131 420.9 Taiwan 3,129 39,451.0
5 เกาหลีใต้ 52 220.6 Hongkong 2,501 34,876.5
อื่นๆ 93 622.7 อื่นๆ 15,163 162,129.7
รวม 405 4,293.5 รวม 39,553 473,066.0

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

ตาราง 6: จังหวัดที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดตั้งแต่ชายฝั่งตอนกลางใต้ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม

ที่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567 การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กุมภาพันธ์ 2567)

บริเวณ โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

บริเวณ โครงการ มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

I ชายฝั่งตอนกลางใต้ 14 51.5   1,824 28,503.9
1 Da Nang 11 21.8 Da Nang 1,029 6,520.7
2 Ninh Thuan 0 17.7 Quang Nam 228 6,382.3
3 Khanh Hoa 1 11.1 Khanh Hoa 121 4,421.1
4 Quang Nam 1 0.5 Binh Thuan 160 3,850.7
5 Quang Ngai 1 0.4 Quang Ngai 71 2,289.3
จังหวัดอื่นๆ จังหวัดอื่นๆ 215 5,039.7
II. ที่ราบสูงตะวันตก   169 1,869.9
1     Dak Lak 30 706.8
2     Lam Dong 103 514.8
3 Dak Nong 20 311.9
4 Kon Tum 8 243.4
5 Gia Lai 8 93.0
III. ภาคใต้ 209 1,143.5 22,053 219,022.4
A. ตะวันออกเฉียงใต้ 190 964.5 20,054 182,999.7
1 Ba Ria – Vung Tau 4 299.4 Ho Chi Minh City 12,520 57,642.7
2 Dong Nai 19 273.7 Binh Duong 4,239 40,507.1
3 Ho Chi Minh City 144 195.5 Dong Nai 1,919 36,167.0
4 Binh Duong 17 124.0 Ba Ria – Vung Tau 555 34,222.6
5 Tay Ninh 3 51.8 Tay Ninh 366 9,754.3
6 Binh Phuoc 3 20.1 Binh Phuoc 455 4,705.9
B. สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 19 179.0 1,999 36,022.7
1 Long An 15 137.9 Long An 1,404 13,713.3
2 Tien Giang 2 21.7 Kien Giang 66 4,812.8
3 Bac Lieu 16.0 Bac Lieu 16 4,692.6
4 Kien Giang 1 2.0 Tra Vinh 41 3,200.4
5 Vinh Long 1 1.3 Tien Giang 145 2,781.7
จังหวัดอื่นๆ 0.08 จังหวัดอื่นๆ 327 6,822.0

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

  1. การลงทุนของไทยในเวียดนาม

2.1 ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 47.61 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีโครงการใหม่จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 30.52 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 1 โครงการ มูลค่าเพิ่มประมาณ 16.0 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการที่นักลงทุนไทยซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 3 โครงการ มูลค่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 48 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

2.2 การลงทุนสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กุมภาพันธ์ 2567) ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 9 จาก 145 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม โครงการลงทุนรวม 738 โครงการ มูลค่า 14.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

***********************************

 

de_DEGerman