Chengdu City’s Planning Museum

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม Chengdu City’s Planning Museum ที่ตั้งอยู่ในเขตเกาซิน นครเฉิงตู เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนครเฉิงตู รวมถึงข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และทำเลที่ตั้ง ประวัติการพัฒนาของเมือง และภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของนครเฉิงตู

          Chengdu City’s Planning Museum ตั้งอยู่ที่ถนน Jinhui West First Street เขตเกาซิน นครเฉิงตู ถือเป็นหน้าต่างสำคัญสำหรับนครเฉิงตูในการนำเสนอแนวทางการก่อสร้างเมืองที่มีแนวคิดการพัฒนาที่ทันสมัยให้แก่ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2555 และได้รับการตกแต่งและปรับปรุงล่าสุดในเดือนเมษายน 2561 Chengdu City’s Planning Museum มีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 6,800 ตารางเมตร เนื้อหาที่จัดแสดงส่วนใหญ่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ของนครเฉิงตู แผนการพัฒนาและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การออกแบบแผนผังเมือง กลยุทธ์การพัฒนาภูมิภาคที่แตกต่าง และกลยุทธ์การฟื้นฟูชนบท ทั้งนี้ การจัดแสดงมีการใช้เทคนิคการนำเสนอหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทราบถึงการวางผังเมืองของนครเฉิงตูได้ดียิ่งขึ้น เช่น บอร์ดนิทรรศ การจัดแสดงโมเดล การเปิดวิดีโอ และเทคโนโลยีการแสดงผลแบบดิจิตอล เป็นต้น

          Chengdu City’s Planning Museum แบ่งออกเป็นสามชั้น ได้แก่ ชั้น 1) ห้องโถง ชั้น 2) พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของนครเฉิงตู และ ชั้น 3) พื้นที่จัดแสดงโมเดล โดยแต่ละชั้นสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

          ชั้น 1) ห้องโถง บนผนังของห้องโถงมีการแสดงคำแนะแนวทางสำคัญ “การก่อสร้างเมืองที่สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาทันสมัยอย่างรอบด้าน” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเสนอต่อนครเฉิงตู พร้อมทั้งยังมีเป้าหมายตำแหน่งการพัฒนาเชิงกลยุทธ์หลัก 4 ประการของนครเฉิงตู ได้แก่ “เมืองศูนย์กลางแห่งชาติ (National Central City)” “เมืองน่าอยู่ที่มีสวนสาธารณะที่สวยงาม (Beautiful and Livable Park City)” “เมืองศูนย์กลางเกตเวย์นานาชาติ (International Gateway Hub City) ” และ “เมืองวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก (World Famous Cultural City)”

Chengdu City’s Planning Museum

          ชั้น 2) พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของนครเฉิงตู มีการจัดแสดงอารยธรรมความเป็นมายาวนานหลายพันปีของนครเฉิงตู ตลอดจนภูมิปัญญาทางประวัติศาสตร์ของผู้คนในปัจจุบันในการสืบทอดอารยธรรมซู่โบราณ (นครเฉิงตูนับเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของอารยธรรมซู่โบราณ (古蜀文明) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี) และการพัฒนาวัฒนธรรมเทียนฟู่ (นครเฉิงตูมีสมญานามว่า เทียนฝู่จือกั๋ว (天府之国) หรือ ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณ) นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงแผนแม่บทการพัฒนานครเฉิงตูในปี ค.ศ 1954 / 1982 / 1996 และ 2011 อีกด้วย เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจถึงการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงระบบสังคมของนครเฉิงตูในการส่งเสริมความแข็งแกร่งของการพัฒนาเมือง การออกแบบทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทั้งวิธีและรูปแบบการพัฒนาเมืองด้วย

Chengdu City’s Planning Museum

          ชั้น 3) พื้นที่จัดแสดงโมเดล มีการแนะนำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองของนครเฉิงตูอย่างเป็นระบบ โดยผ่านรูปแบบการจัดแสดงโมเดลเมือง การเปิดวิดีโอผ่านหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ และไฟเวที ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นที่ของนครเฉิงตูที่มีลักษณะ “หนึ่งหัวใจ สองปีก สามแกน และหลายศูนย์กลาง” (“หนึ่งหัวใจ” : วนอุทยานหลงฉวนซาน “สองปีก” : ใจกลางเมือง และ เขตใหม่ตะวันออก “สามแกน” : แกนเมืองเหนือ-ใต้ แกนเมืองตะวันออก-ตะวันตก และแกนใหม่ทางด้านตะวันออกของภูเขาหลงฉวน “หลายศูนย์กลาง” : มีการจัดตั้งศูนย์บริการฟังก์ชั่นจำนวน 28 แห่งภายในเมือง) และการพัฒนาของนครเฉิงตูที่มีการออกแบบทิศทาง “ก้าวหน้าไปภาคตะวันออก ขยายไปทางทิศใต้ ควบคุมภาคตะวันตก ปรับปรุงภาคเหนือ และเพิ่มประสิทธิภาพส่วนกลาง” นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงข้อมูลการวางผังเมือง เช่น Tianfu Greenway (มีระยะทางรวมประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นไปตามทางด่วนวงแหวนของนครเฉิงตู) ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ (นครเฉิงตูเป็นเมืองที่สามในประเทศจีนที่มีสนามบินนานาชาติสองแห่ง นอกเหนือจากกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้) ระบบการคมนาคม ทำเลที่ตั้งของ Tianfu New Area เป็นต้น

Chengdu City’s Planning Museum

ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ความเห็นของ สคต. 

            ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของนครเฉิงตูอยู่ที่ 1,611,430 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 โดยมีอุตสาหกรรมตติยภูมิ (บริการ) ครองสัดส่วนใหญ่ที่สุด อยู่ที่ 1,073,700 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3

          ในฐานะที่เป็นเมืองสำคัญจีนตะวันตก นครเฉิงตูกำลังเร่งการก่อสร้างให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญแห่งชาติ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี ศูนย์กลางการเงินจีนตะวันตก ศูนย์กลางการบริโภคนานาชาติ และเมืองวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี้ นครเฉิงตูยังคงปรับปรุงระดับการพัฒนาให้สู่ภายนอกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปัจจุบัน มีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในนครเฉิงตูมากกว่า 4,000 แห่ง และบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ที่ตั้งสำนักงานในนครเฉิงตูจำนวน 315 แห่ง

            นครเฉิงตูติดอันดับแรกในรายชื่อ “เมืองที่มีความสุขที่สุดของจีน” เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน ปัจจุบัน  นครเฉิงตูมีประชากรมากกว่า 21 ล้านคน นับเป็นเมืองที่มีประชากรชาวจีนจากมณฑลอื่นๆ ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน ทำให้ปิระมิดโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน ส่งผลให้มีข้อได้เปรียบด้านกำลังคนอย่างชัดเจน อีกทั้งนครเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการบริโภคอย่างสูง ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 มูลค่าการค้าปลีกของนครเฉิงตูอยู่ที่ 726,820 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ในอนาคต นครเฉิงตูจะดำเนินการปรับปรุงระบบสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเมือง ซึ่งทำให้นครเฉิงตูค่อยๆ กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการเปิดประเทศไปสู่ภูมิภาคทางตะวันตกและทางใต้ รวมทั้งยังคงขยายชื่อเสียงระดับนานาชาติของนครเฉิงตูในอนาคตต่อไปด้วย

————————————————–

แหล่งข้อมูล :

http://www.cdghg.com.cn/cdsghg/index.shtml

cdtc.chengdu.gov.cn

แปลและเรียบเรียงโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

de_DEGerman