สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรม

           สำหรับข้าราชการหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์ต้องการมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการคัาระหว่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงความจำนงขอโอนฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง

           ท่านสามารถยื่นหนังสือตามรายละเอียด ดังนี้