สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้รับจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ” จำนวน 3 อัตรา
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรม

           สำหรับข้าราชการหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์ต้องการมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการคัาระหว่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงความจำนงขอโอนฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง


           ท่านสามารถยื่นหนังสือตามรายละเอียด ดังนี้