http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
ข่าวเด่น        ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน        คู่มือการค้าการลงทุน        คลิปวิดิโอ        AEC News Alerts
logo   logo
สมัครสมาชิก DITP AEC CLUB Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> ASEAN >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
เวียดนามกำหนดเป้าหมายการส่งออกไม้มูลค่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
เวียดนามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
ใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติในรูปแบบออนไลน์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
บริษัทซัมซุงให้ความสนใจอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
การแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
Novaon กลายเป็นตัวแทนจำหน่ายของอาลีบาบาในเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
นครเกิ่นเทอส่งออกข้าวเพิ่มต่อเนื่อง
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2560(11/10/60)
img
เวียดนามตั้งเป้าส่งออกไม้ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2560(11/10/60)
img
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเวียดนาม (กันยายน 2017)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานตัวชี้วัดสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ระหว่างมากราคม - กันยายน 2017 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(09/10/60)
img
เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตขึ้นจากการส่งออก
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(06/10/60)
img
ประเทศเวียดนามมี GDP ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(06/10/60)
img
นายกรัฐมนตรีเน้นบทบาทสำคัญของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(06/10/60)
img
ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตลดลง
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(06/10/60)
img
คุณภาพแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ของเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(06/10/60)
img
กลยุทธ์การดำเนินงานของเวียดนามในการบรรลุเป้าหมายมูลค่าการส่งออกประจำปี
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(06/10/60)
img
กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ภาคเภสัชกรรมเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(06/10/60)
Page 19 of 87
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
        สำนักงานในต่างประเทศ        Link ที่น่าสนใจ        แผนผังเว็บไซต์        
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8218, 8219 และ 8220 โทรสาร 0-2547-4212
Website Policy| Privacy Policy | Website Security Policy