http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
ข่าวเด่น        ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน        คู่มือการค้าการลงทุน        คลิปวิดิโอ        AEC News Alerts
logo   logo
สมัครสมาชิก DITP AEC CLUB Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> ASEAN >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
เวียดนามมีรายได้ 154,300 ล้านเหรียญสหรัฐจากการส่งออก
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(27/10/60)
img
บริษัทโลจิสติกส์เวียดนามทำงานให้กับกลุ่มบริษัทต่างชาติ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(27/10/60)
img
ตลาดในชนบทเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ผลิต
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(27/10/60)
img
การเติบโตของ GDP ต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งจากภายใน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(27/10/60)
img
เกาหลีใต้ร่วมทุนเปิดร้านสะดวกซื้อ GS25 ในเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560(27/10/60)
img
Vinamilk ประกาศขายหุ้น
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560(27/10/60)
img
เวียดนามแสวงหาตลาดส่งออกเนื้อหมู
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560(27/10/60)
img
เวียดนามเข้าใกล้เป้าหมายอัตราการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 6.7
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
ภาคอุตสาหกรรมเหล็กเติบโตร้อยละ 24
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
ผู้ส่งออกผักและผลไม้เวียดนามต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
ธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกมุ่งสู่ตลาดเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
ธุรกิจค้าปลีกมีการหมุนเวียนของพนักงานสูง
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
คาด GDP ของเวียดนามเติบโตร้อยละ 6.7 ในปี 2560
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
การนำเข้าผักและผลไม้เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
การค้าการลงทุนของเวียดนาม (กันยายน 2017)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนาม ระหว่างมกราคม - กันยายน 2017 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(18/10/60)
img
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (กันยายน 2017)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2017 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(18/10/60)
img
เกาหลีใต้เปิดสตูดิโอสร้างภาพยนตร์ในโฮจิมินห์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2560(18/10/60)
img
ต่างชาติแห่ลงทุนในภาคโลจิสติกส์เวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2560(18/10/60)
Page 18 of 87
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
        สำนักงานในต่างประเทศ        Link ที่น่าสนใจ        แผนผังเว็บไซต์        
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8218, 8219 และ 8220 โทรสาร 0-2547-4212
Website Policy| Privacy Policy | Website Security Policy