ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
1 * ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
 
Type พอใจมากที่สุด
Type พอใจมาก
Type พอใจ
Type เฉยๆ
Type ควรปรับปรุง
2 * ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
 
Type สะดวกมากที่สุด
Type สะดวกมาก
Type สะดวกปานกลาง
Type สะดวกน้อย
Type ควรปรับปรุง
3 * ความสวยงามของเว็บไซต์
 
Type สวยมาก
Type สวย
Type ปานกลาง
Type เฉยๆ
Type ควรปรับปรุง

คำแนะนำ
1

แนะนำ - ติชม

 

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C