http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
 
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> สมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ >> สมาชิกประเภท SEL (Service Exporter List) >> สมาชิกประเภท SEL (Service Exporter List)
สมาชิกประเภท SEL (Service Exporter List)
share facebook
 
คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล 
 • จดทะเบียนสถานประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายระบุุไว้
 • เปิดสถานประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ลงทุนในต่างประเทศ ไปให้บริการให้ต่างประเทศ เปิดสาขาในต่างประเทศ เปิดเฟรนไชส์ในต่างประเทศ
สิทธิประโยชน์
 • มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนภาษี (ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01)
 • สำเนาหลักฐานการส่งออก เช่น L/C หรือ B/L
 • Brochure หรือ Catalogue หรือรูปภาพสินค้า จำนวนไม่เกิน 6 รูป (ไฟล์ .JPG หรือ .GIF) ขนาดไม่เกินรูปละ 200 Kb จำนวน 1 ชุด
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานหรือสถานที่ให้บริการ
 • สำเนาจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายการค้า (Tradename , Trademark) (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือการรับรองมาตรฐานสินค้า สำหรับสินค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในสถานประกอบการ เช่น อย. , HACCP , ISO , GMP , ฯลฯ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน หรือสำเนาหนังสือรับรองสมาชิกภาพของสมาคมการค้า (ถ้ามี)
   
   
   
เงื่อนไขการพิจารณา
 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงานหรือสถานที่เก็บสำรองสินค้า ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัวตนจริง
วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครในเว็บไซต์กรมฯ www.ditp.go.th แล้วกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือแล้วแต่ตามระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ กรุณาแนบสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมาด้วย
 • เอกสารทุกฉบับกรุณาประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสินค้านัดตรวจสอบ ณ สำนักงานหรือโรงงาน ตามสถานที่นัดหมาย
  ส่วนกลาง โดยสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์
  ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี)
 • กรมฯ มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งโดยทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  ยื่นหลักฐาน และใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ที่

     ส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
- สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
     ส่วนภูมิภาค
กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 216-350-1 , 221-376
โทรสาร. (053) 215-307
กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
269/74-75 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 325-025-8
โทรสาร. (043) 325-029
กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
198/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. (039) 325-962-3, 000-010
โทรสาร. (039) 325-962-3
กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
148/59 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. (077) 289-108, 286-916
โทรสาร. (077) 288-632
กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
7-15 ถ.จุติ-อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย
โทร. (074) 234-349, 231-744
โทรสาร. (074) 234-329
 
หัวข้อ
Download
ใบสมัครสมาชิกประเภท SEL pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | กฏหมาย | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1906339