http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
 
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> สมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ >> สมาชิกผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP (One Tambon One Product) >> สมาชิกผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP (One Tambon One Product)
สมาชิกผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP (One Tambon One Product)
share facebook
 
คุณสมบัติ
 • เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรในระดับ 3-5 ดาวขึ้นไป 
 • มีความรู้ด้านการตลาดและแผนการตลาดเพื่อการส่งออก
 • มีบุคลากรด้านการตลาดหรือตัวแทนรับผิดชอบดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
 • จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนนิติบุคคลสถาบัน
สิทธิประโยชน์
 • มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 • สำเนาหลักฐานการคัดสรร (OPC) ใบดาว
 • ภาพถ่ายสินค้า/แคตตาล็อก
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • มาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ได้รับ เช่น อย., ฮาลาล Q, HACCP, ISO, GMP (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการจดทะเบียนนิติบุคคลสถาบัน
เงื่อนไขการพิจารณา
 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครในเว็บไซต์กรมฯ www.ditp.go.th แล้วกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือแล้วแต่ตามระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ กรุณาแนบสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมาด้วย
 • เอกสารทุกฉบับกรุณาประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • เมื่อกรมฯ อนุมัติการเป็นสมาชิกของท่านแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบ
  โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งรหัสสมาชิกให้ท่านทราบและออกใบรับรองให้ท่าน
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  ยื่นหลักฐาน และใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ที่

     ส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
- สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
     ส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 216-350 ถึง 1, 221-376
โทรสาร. (053) 215-307

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
269/74 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 325-025 ถึง 8
โทรสาร. (043) 325-029

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
198/1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. (039) 325-962 ถึง 3, 000-010
โทรสาร. (039) 325-962-3

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
148/59 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. (077) 289-108, 286-916
โทรสาร. (077) 288-632

กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
7-15 ถ.จุติ-อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย
โทร. (074) 234-349, 231-744
โทรสาร. (074) 234-329
 
หัวข้อ
Download
ใบสมัครสมาชิกประเภท OTOP pic
วันที่ 29 พ.ย. 2556
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | กฏหมาย | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1906339